HANDELEN EN ONDERNEMEN

Zijn de gegevens van uw onderneming reeds beschermd?

Op 25 mei 2018 verkrijgt de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (hierna: AVG) directe werking in de gehele Europese Unie. Een nieuwe dag, een nie ...

LEES MEER

De advocatenakte : een betere overeenkomst en minder betwistingen

Goede afspraken maken goede vrienden en daarom worden afspraken best vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Toch stellen we vast dat er nadien vaak discussies ...

LEES MEER

Vlaamse Hinderpremie voor kleine ondernemingen

Per decreet van 15 juli 2016 werd nu ook in Vlaanderen een tegemoetkoming uitgewerkt voor kleine ondernemingen (minder dan tien werknemers), die ernstige hinder onde ...

LEES MEER

Nieuwe intrestvoet bij betalingsachterstand tussen handelaren

Nieuwe intrestvoet bij betalingsachterstand tussen handelaren Tenzij u in uw algemene (verkoops- / factuur-) voorwaarden een eigen intrestvoet he ...

LEES MEER

Kapitalisatie van intresten

Volgens art. 1154 BW is het toegelaten om rente te kapitaliseren op voorwaarde dat dit vermeld is in een aanmaning of de overeenkomst die hierin voorziet. Verder kan ...

LEES MEER

Handelsagent

Een handelsagent is een zelfstandige handelstussenpersoon die in naam en voor rekening van één of meer personen (principaal) optreedt bij het sluiten van overeenko ...

LEES MEER

Concrete invulling voorwaarden voor uitwinningsvergoeding

In de tekst van 18/08/2014 “Uitwinningsvergoeding bij ontslag van een handelsvertegenwoordiger: algemene principes” worden de voorwaarden opgesomd die voldaan moet ...

LEES MEER

Uitwinningsvergoeding bij ontslag van een handelsvertegenwoordiger:...

Conform artikel 101 Arbeidsovereenkomstenwet heeft een handelsvertegenwoordiger bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door zijn werkgever recht op een uitwinni ...

LEES MEER

Koop met commandverklaring

Het beding van commandverklaring is een uitdrukkelijk beding dat in een koopovereenkomst kan worden ingelast, waarbij de koper (ogenschijnlijke koper, gecommandeerde ...

LEES MEER

De handelsagentuurovereenkomst

Overeenkomstig art. 1 van de Wet van 13 april 1995 is een handelsagentuurovereenkomst een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, ...

LEES MEER

Een advocaat kan de verjaring met één jaar uitstellen.

Ons rechtssysteem kent heel wat verjaringstermijnen. Een verjaringstermijn betekent dat je na het verstrijken van een bepaalde periode geen gerechtelijke procedur ...

LEES MEER

De intrest bij betalingsachterstand handelstransacties aangepast

Tenzij u in uw algemene (verkoops- / factuur-) voorwaarden een eigen intrestvoet heeft voorzien, is deze intrestvoet van toepassing bij handelstransacties. Handelstransacties zijn verrichtingen tus ...

LEES MEER
1 2