Aansprakelijkheid, verkeer en verzekering

Kunst of burenhinder?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kunst is altijd al een kwestie van smaak geweest. Maar wat als de gemeente je zijn smaak oplegt door ze pal voor je raam of deur te zetten? De eigenaars van een appartement aan de Belgische kust kregen met deze rechtsvraag te maken. Ze brachten dit ges...

LEES MEER

Aansprakelijkheid van ouders voor hun minderjarige kinderen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer is een ouder burgerrechtelijk aansprakelijk voor zijn kind? Een ouder wordt op basis van artikel 1384, lid 2 Burgerlijk Wetboek steeds vermoed burgerrechtelijk aansprakelijk te zijn voor de schade veroorzaakt door zijn minderjarig kind. Hij dient aldu...

LEES MEER

Vergoedingsmogelijkheid voor slachtoffers Zaventem en Maalbeek

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 22 maart 2016 werden diverse aanslagen in en rond Brussel gepleegd waarbij in totaal 35 mensen om het leven kwamen. Er waren ook vele gewonden, die zowel lichamelijk als emotioneel gekwetst waren. Vele van deze gewonden of nabestaanden weten niet op welke man...

LEES MEER

De totstandkoming van de overeenkomst

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sommige overeenkomsten worden niet in één keer gesloten, maar worden voorafgegaan door voorbesprekingen. Desalniettemin is er geen juridische binding zolang er geen bindend aanbod is opgesteld. In beginsel staat het partijen dus vrij om de onderhandelin...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – de plaats van het schadegeval (IV)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Art. 29bis WAM-wet bepaalt dat de vergoedingsregeling van toepassing is op de plaatsen bedoeld in art. 2 § 1 WAM-wet. Art. 2 § 1 WAM-wet bepaalt: "tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor ee...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – het begrip ongeval (III)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een verkeersongeval betreft ieder ongeval bij het zich verplaatsen van personen, met of zonder voertuig en ongeacht het type van voertuig. De val van een voetganger tijdens een verplaatsing wordt beschouwd als een verkeersongeval. Door het Hof van Cassatie wo...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – het begrip motorvoertuig (II)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De toepassing van de vergoedingsregeling op grond van art. 29bis WAM-wet vereist dat er een motorvoertuig bij het verkeersongeval betrokken is. Een motorvoertuig wordt door art. 1 WAM-wet gedefinieerd als een rij- of voertuig dat bestemd is om zich over de grond...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – toepassing van art.29 bis WAM-wet (I)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Art. 29bis WAM-wet bepaalt: "Bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokk...

LEES MEER

Veroordeling Politierechtbank

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Indien u door de Politierechtbank veroordeeld werd tot een rijverbod, zal de wijkagent u een paar maanden later persoonlijk kennis komen geven van uw rijverbod. U dient uw rijbewijs op de griffie af te leveren ten laatste de 4e LEES MEER

Onderscheid ontbinding – opzegging

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vaak worden de begrippen ontbinding, verbreking en opzegging door mekaar gebruikt, met begripsvermenging tot gevolg. Hierna worden de begrippen toegelicht: De ontbinding is een wettelijke sanctie die toestaat, op vraag van de schuldeiser en mits...

LEES MEER

Exceptio non adempleti contractus / exceptie van niet-nakoming (ENAC): art. 1184 B.W.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De exceptio non adimpleti contractus / exceptie van niet-nakoming (hierna ENAC) is een uitzondering op het verbod van eigenrichting. Deze exceptie geldt alleen in wederkerige contracten en geldt van rechtswege door de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijds...

LEES MEER

Vrijwaring voor verborgen gebreken

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De vrijwaringsplicht voor geborgen gebreken houdt in dat de geleverde zaak overeenstemt met de verkochte zaak, maar dat die zaak echter is aangetast door een ernstig, niet-zichtbaar gebrek dat die zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe ze, met medeweten van...

LEES MEER