Publiek recht

Raad van State vernietigt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Uitbreiding transportbedrijf H. Essers”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 20 maart 2018 besloot de tiende kamer van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Uitbreiding transportbedrijf H. Essers” te vernietigen. Hiermee volgt ze het advies dat het Auditoraat bij de Ra...

LEES MEER

Verstrenging regels inzake beroepen tegen vergunningen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op dinsdag 14 november 2017 keurde de Commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement en aantal aanpassingen van het Omgevingsvergunningsdecreet goed. De Vlaamse Decreetgever wenste immers de mogelijkheden voor burgers om in rechte op te komen tegen bouwvergunnin...

LEES MEER

Het kantoor in het nieuws – Raad van State vernietigt GRUP “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel – cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde-Machelen”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 22 december 2017 heeft de 10e kamer van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2016 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Vlaams Str...

LEES MEER

Verstrenging regels inzake beroepen tegen vergunningen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op dinsdag 14 november 2017 keurde de Commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement en aantal aanpassingen van het Omgevingsvergunningsdecreet goed. De Vlaamse Decreetgever wenste immers de mogelijkheden voor burgers om in rechte op te komen tegen bouwvergunnin...

LEES MEER

Raad van State schorst GRUP “Uitbreiding transportbedrijf H. Essers”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 4 juli 2017 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten om de vordering tot schorsing, ingesteld door een aantal verenigingen die beogen het leefmilieu te beschermen, in te willigen. Het transportportbedrijf H. Essers heeft de afgelopen ...

LEES MEER

De omgevingsvergunning (deel 2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het regime van de omgevingsvergunning heeft een zeer belangrijke invloed op de mogelijkheid van burgers om zich te verzetten tegen vergunningsbeslissingen. Er zal hieromtrent een centrale rol worden toebedeeld aan het openbaar onderzoek. Slechts wanneer men b...

LEES MEER

De omgevingsvergunning (deel 1)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De omgevingsvergunning zal een grondige hervorming betekenen van het vergunningskader. Bij het invoeren van de omgevingsvergunning worden immers aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en tot milieuvergunning verenigd en zullen deze gezamenlijk moeten worden ...

LEES MEER

Buurt krijgt 2de keer gelijk tegen Dijledal: vergunning Weldadigheidsstraat – C. Meunierstraat – Parkstraat onwettig

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste de omstreden vergunning van Dijledal voor 30 appartementen en 3 woningen te vernietigen. Hierdoor zijn constructies die reeds op de eigendommen van de stad Leuven en Dijledal werden gebouwd illegaal. Het Hof van Bero...

LEES MEER

Ook bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen recht op rechtsplegingsvergoeding

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aan de partij die in het gelijk gesteld werd voor de burgerlijke rechter en voor de Raad van State, werd reeds enige tijd een rechtsplegingsvergoeding toegekend. Dit op voorwaarde dat door de in het gelijk gestelde partij expliciet om een rechtsplegingsvergoeding w...

LEES MEER

Adviezen van de afdeling wetgeving van Raad van State

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer de wetgever nieuwe wetten, decreten of ordonnanties maakt, moeten deze wetgevende initiatieven ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State. De Raad van State, afdeling wetgeving, zal een evaluatie maken van de wettekst per artikel en zal de tekst on...

LEES MEER