Handelen en ondernemen – contracten

Zijn de gegevens van uw onderneming reeds beschermd?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 25 mei 2018 verkrijgt de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (hierna: AVG) directe werking in de gehele Europese Unie. Een nieuwe dag, een nieuwe wet die uitwerking krijgt, zal u ongetwijfeld vermoeden, evenwel zijn de gevolgen voor (Belgische) o...

LEES MEER

De advocatenakte : een betere overeenkomst en minder betwistingen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Goede afspraken maken goede vrienden en daarom worden afspraken best vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Toch stellen we vast dat er nadien vaak discussies ontstaan en dat één van de partijen de overeenkomst niet erkent. De advocatenakte kan dergelijke...

LEES MEER

Vlaamse Hinderpremie voor kleine ondernemingen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Per decreet van 15 juli 2016 werd nu ook in Vlaanderen een tegemoetkoming uitgewerkt voor kleine ondernemingen (minder dan tien werknemers), die ernstige hinder ondervinden van openbare werken. Een hinderpremie A en een hinderpremie B Het dec...

LEES MEER

Nieuwe intrestvoet bij betalingsachterstand tussen handelaren

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nieuwe intrestvoet bij betalingsachterstand tussen handelaren Tenzij u in uw algemene (verkoops- / factuur-) voorwaarden een eigen intrestvoet heeft voorzien, legt Wet ter Bestrijding van de Betalingsachterstand elk semester opnieuw deze intrest...

LEES MEER

Kapitalisatie van intresten

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Volgens art. 1154 BW is het toegelaten om rente te kapitaliseren op voorwaarde dat dit vermeld is in een aanmaning of de overeenkomst die hierin voorziet. Verder kan de kapitalisatie enkel voor interesten die ten minste voor een jaar verschuldigd zijn. Art. 1154...

LEES MEER

Handelsagent

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een handelsagent is een zelfstandige handelstussenpersoon die in naam en voor rekening van één of meer personen (principaal) optreedt bij het sluiten van overeenkomsten tussen de principaal en derden[1]. De handelsagentuurovereenkomst is bijgevolg een overeenkom...

LEES MEER

Concrete invulling voorwaarden voor uitwinningsvergoeding

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In de tekst van 18/08/2014 "Uitwinningsvergoeding bij ontslag van een handelsvertegenwoordiger: algemene principes” worden de voorwaarden opgesomd die voldaan moeten zijn voor de uitbetaling van een uitwinningsvergoeding aan een handelsvertegenwoordiger conform art...

LEES MEER

Uitwinningsvergoeding bij ontslag van een handelsvertegenwoordiger: algemene principes

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Conform artikel 101 Arbeidsovereenkomstenwet heeft een handelsvertegenwoordiger bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door zijn werkgever recht op een uitwinningsvergoeding bovenop zijn opzeggingsvergoeding. De uitwinningsvergoeding is enkel verschuldigd indie...

LEES MEER

Koop met commandverklaring

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het beding van commandverklaring is een uitdrukkelijk beding dat in een koopovereenkomst kan worden ingelast, waarbij de koper (ogenschijnlijke koper, gecommandeerde, commandverklaarder, commandataris of declarant) zich het recht voorbehoudt om binnen een omschreve...

LEES MEER

De handelsagentuurovereenkomst

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig art. 1 van de Wet van 13 april 1995 is een handelsagentuurovereenkomst een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, de principaal, zonder dat hij onder diens gezag staat, permanent en tegen vergoeding belast wordt m...

LEES MEER

Een advocaat kan de verjaring met één jaar uitstellen.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ons rechtssysteem kent heel wat verjaringstermijnen. Een verjaringstermijn betekent dat je na het verstrijken van een bepaalde periode geen gerechtelijke procedure meer kan opstarten of tenminste dat de rechtbank je zal afwijzen als "te laat”. Op die manier wil...

LEES MEER

De intrest bij betalingsachterstand handelstransacties aangepast

Tenzij u in uw algemene (verkoops- / factuur-) voorwaarden een eigen intrestvoet heeft voorzien, is deze intrestvoet van toepassing bij handelstransacties. Handelstransacties zijn verrichtingen tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en overheden. Om discussies omtrent de intrestvoet te...

LEES MEER