Milieu en omgeving / Raad van State

Raad van State schorst GRUP “Uitbreiding transportbedrijf H. Essers”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 4 juli 2017 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten om de vordering tot schorsing, ingesteld door een aantal verenigingen die beogen het leefmilieu te beschermen, in te willigen. Het transportportbedrijf H. Essers heeft de afgelopen ...

LEES MEER

Raad van State schorst GRUP “Uitbreiding transportbedrijf H. Essers”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 4 juli 2017 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten om de vordering tot schorsing, ingesteld door een aantal verenigingen die beogen het leefmilieu te beschermen, in te willigen. Het transportportbedrijf H. Essers heeft de afg...

LEES MEER

Kan een vennootschap een vernietigingsprocedure instellen tegen een vergunning?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Conform artikel 4.8.11, § 1 VCRO kan een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon worden ingesteld die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ten gevolge van de vergunningsbeslissing....

LEES MEER

De omgevingsvergunning (deel 2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het regime van de omgevingsvergunning heeft een zeer belangrijke invloed op de mogelijkheid van burgers om zich te verzetten tegen vergunningsbeslissingen. Er zal hieromtrent een centrale rol worden toebedeeld aan het openbaar onderzoek. Slechts wanneer men b...

LEES MEER

De omgevingsvergunning (deel 1)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De omgevingsvergunning zal een grondige hervorming betekenen van het vergunningskader. Bij het invoeren van de omgevingsvergunning worden immers aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en tot milieuvergunning verenigd en zullen deze gezamenlijk moeten worden ...

LEES MEER

Ook bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen recht op rechtsplegingsvergoeding

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aan de partij die in het gelijk gesteld werd voor de burgerlijke rechter en voor de Raad van State, werd reeds enige tijd een rechtsplegingsvergoeding toegekend. Dit op voorwaarde dat door de in het gelijk gestelde partij expliciet om een rechtsplegingsvergoeding w...

LEES MEER

Adviezen van de afdeling wetgeving van Raad van State

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer de wetgever nieuwe wetten, decreten of ordonnanties maakt, moeten deze wetgevende initiatieven ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State. De Raad van State, afdeling wetgeving, zal een evaluatie maken van de wettekst per artikel en zal de tekst on...

LEES MEER

Schadevergoeding door de Raad van State (deel 2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 2 oktober 2015 heeft de Raad van State voor het eerst een vergoeding van schade wegens een onwettige administratieve rechtshandeling toegekend. (RvS nr. 232.416) In deze zaak werd door een bewakingsonderneming, die verzoeker in dienst wilde nemen, een identif...

LEES MEER

Schadevergoeding door de Raad van State (deel 1)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hoewel traditioneel de vordering tot vergoeding van schade wegens een onwettige administratieve rechtshandeling, tot de bevoegdheid van de rechterlijke orde behoort, heeft de zesde staatshervorming het mogelijk gemaakt dat ook administratieve rechtscolleges over de...

LEES MEER

Voerde de overheid bij het verlenen van een vergunning of een toelating de natuurtoets uit?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Krachtens art. 16, § 1, natuurdecreet dient elke overheid die zich dient uit te spreken over een vergunningsaanvraag of toelating, er zorg voor te dragen dat door het opleggen van voorwaarden of het weigeren van de vergunning of de toestemming er ‘geen vermijdbare ...

LEES MEER