Scheiding, familie- en erfrecht

Uitvoerbaarheid bij voorraad in de Familierechtbank

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een beslissing van de familierechter is in beginsel steeds uitvoerbaar bij voorraad, hetgeen betekent dat de beslissing kan uitgevoerd worden (via een gerechtsdeurwaarder) ongeacht of er nog hoger beroep of verzet mogelijk is tegen deze beslissing. Slechts in en...

LEES MEER

Het nieuwe erfrecht

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ingevolge de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft van 31/07/2017 worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan het erfrecht zoals dat tot op heden wordt toegepast. We worden immers in onze huidige maatschappij geco...

LEES MEER

Beide ex-echtgenoten willen de gezinswoning overnemen: wat als een minnelijke regeling niet mogelijk is?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig art. 1446 en 1447 BW kan elke ex-echtgenoot - gehuwd onder het wettelijk stelsel - in de loop van de vereffeningsprocedure aan de rechtbank de toewijzing bij voorrang vragen van de gezinswoning, samen met de aanwezige huisraad. Hierbij dient de re...

LEES MEER

Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op de gezinswoning

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vruchtgebruik is het recht om een goed te gebruiken en er de vruchten / opbrengsten van te genieten. Meestal ontstaat een vruchtgebruik na een overlijden, waarbij de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de nalatenschap krijgt, terwijl de kinderen de naakte...

LEES MEER

Naam van een kind

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig art. 335 BW krijgt een kind ofwel de naam van zijn vader, ofwel de naam van zijn moeder ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen. Overeenkomstig art. 335ter BW ge...

LEES MEER

Scheiding van goederen met toevoeging van vennootschap van aanwinsten

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een huwelijkscontract van scheiding van goederen waarop de regels van een gemeenschappelijk vermogen van het gemeenschapsstelsel gelden? Het kan. Door de (toekomstige) echtgenoten kan immers een huwelijkscontract van scheiding van goederen worden afgesloten m...

LEES MEER

Recht van bewoning bij echtscheiding

[vc_row][vc_column][vc_column_text]U heeft samen met uw partner een woning aangekocht van bijvoorbeeld uw (schoon)ouders, waarbij in de aankoopakte werd voorzien dat uw (schoon)ouders een recht van bewoning behouden van een deel van de woning. Zulk recht van bewoning houdt in dat men het recht he...

LEES MEER

Onderhoudsplicht ten aanzien van ouders in het rusthuis

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Indien (één van) uw ouders in het rusthuis verblijven en hun pensioenuitkering is onvoldoende om de facturen van het rusthuis te betalen, kan men zich naar het OCMW wenden om het resterende deel van de factuur te betalen. Ingevolge art. 98 van de wet van 08/07/1...

LEES MEER

Onmogelijkheid van vaststelling van dubbele afstammingsband voor incestueus verwekt kind doorstaat grondwettigheidstoets niet

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het Grondwettelijk Hof diende zich onlangs uit te spreken over de verenigbaarheid van artikel 325 Burgerlijk Wetboek met het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.   Door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei werd de prejudiciële ...

LEES MEER

Kunnen e-mailberichten gebruikt worden in een echtscheidingsprocedure?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 2 De echtgenoot kan vertrouwelijke (liefdes-)brieven (of de moderne versie via e-mails) in de procedure gebruiken om aan te tonen dat verder samenleven onmogelijk is geworden, en dit voor zover deze briefwisseling op regelmatige wijze verkregen wer...

LEES MEER

Kan men een voorschot vragen in een procedure vereffening en verdeling?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het komt vaak voor dat in het kader van een echtscheiding de vroegere gezinswoning reeds werd verkocht. De opbrengst van de verkoop van de woning blijft evenwel geblokkeerd bij de notaris in afwachting van de volledige vereffening en verdeling. Daar zulke pro...

LEES MEER