1 november 2023: een hoogdag v...

1 november 2023: een hoogdag voor de pachtwetgeving

Zoals het reeds lang stond aangekondigd, treedt op 1 november 2023 het nieuw Vlaams Pachtdecreet in werking.

Net zoals bij het Waals Pachtdecreet zullen de rechtsregels van het Vlaams Pachtdecreet meteen van toepassing zijn, dit zowel op oude (!) als op nieuw gesloten pachtovereenkomsten.

ENKELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN :

Voor de verpachter :

 • Middels schriftelijke contractuele bepaling kan een opzegmogelijkheid in hoofde van de verpachter worden voorzien met oog op vervreemding van het verpachtte goed.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan een pachtovereenkomst van vaste duur worden bedongen dewelke van rechtswege eindigt bij einde van de pachttermijn.
 • Er wordt duidelijkheid geschept omtrent de wijze waarop men moet optreden bij het overlijden van de verpachter.
 • Het recht van voorkoop ten gunste van de pachter wordt in bepaalde gevallen bijkomend beperkt (pensioenleeftijd pachter en aankoop door openbare verpachter).
 • De verpachter kan op elk moment (rekening houdend met strikte voorwaarden) de pacht opzeggen met oog op bebossing of natuurrealisatie.

Voor de pachter :

 • De pachter geniet in bepaalde gevallen van een bijkomende bescherming ten tijde van opzeg dankzij de nieuw ingeroepen leefbaarheidstoets. Deze toets is van belang wanneer de pacht wordt opgezegd met oog op bebossing of natuurrealisatie en beoogt de bescherming van de bedrijfsvoering.
 • Er komt duidelijkheid omtrent zijn statuut van “landbouwer in hoofdberoep”. Zijn arbeidstijd zal doorslaggevend zijn, al gelden er ook weerlegbare vermoedens dewelke de pachter kan inroepen om zijn statuut aan te tonen.
 • Er kan een forfaitaire vergoeding bij einde pacht schriftelijk worden voorzien.

Algemeen :

 • Het gebruik van een perceel op basis van een cultuurcontract kan in bepaalde omstandigheden worden verlengd tot 3 jaar.
 • Het opstellen van een schriftelijke pachtovereenkomst wordt verplicht en kan door beide partijen bij de vrederechter worden afgedwongen. Dit onder dreiging van zeer strenge sancties dewelke kunnen worden opgelegd langs beide zijdes.
 • Een plaatsbeschrijving wordt verplicht, dit zowel bij het aangaan van de pachtovereenkomst als bij een bevoorrechte pachtoverdracht.
 • De verkoop van het onroerende goed via het online platform Biddit en het respecteren van het recht van voorkoop wordt mogelijk.

Advocaten Leuven heeft een jarenlange expertise opgebouwd in deze materie. Meesters Chris Vandebroeck en Ine Leirs zullen u graag bijstaan voor adviesverlening of desgevallend ondersteuning in een procedure voor de rechtbank.