Aanwezigheid advocaat bij eers...

Aanwezigheid advocaat bij eerste Politieverhoor

De verwachte (r)evolutie ?

De recente veroordelingen van Turkije en Cyprus door het Europees Hof voor de Rechten van de mens (EHRM) wegens het ontbreken van bijstand door een advocaat tijdens een politieverhoor heeft de discussie omtrent de vereiste aanwezigheid van een advocaat tijdens een politieverhoor ook in België doen heropleven.

Uit een reeks unanieme arresten blijkt thans de duidelijke wil van de Europese rechters om een nieuwe inhoud te geven aan het recht op bijstand van een advocaat.

Deze bijstand is meer dan enkel en alleen een waarborg tegen het uitoefenen van elke mogelijke vorm van dwang op een cliënt. Het vereist een actieve rol die maakt dat voortdurend overleg kan worden gepleegd tussen advocaat en cliënt, onder meer met het oog op de waarborg van het recht van elk cliënt om zichzelf niet te incrimineren en om de wapengelijkheid te verzekeren.

Dit principe van “acces to a lawyer” houdt niet alleen in dat een verdachte voorafgaand aan het politieverhoor een raadsman moet kunnen consulteren maar tevens dat elke verdachte, vanaf het ogenblik dat een aanvang wordt gemaakt met de politieverhoren, overleg moet kunnen plegen met zijn advocaat. Bovendien zou de raadsman moeten kunnen aanwezig zijn tijdens de verhoren en er ook daadwerkelijk rechtsbijstand moeten kunnen verlenen.

Hoewel deze uitspraken en deze principes reeds tot ons nationaal recht behoren, blijft het afwachten hoe men in ons land in de praktijk zal voldoen aan de eisen die thans door het EHRM worden gesteld. Of wordt het wachten op een veroordeling van België?

Bron: www.belgavoka.be