Adoptie

Adoptie

Door adoptie van een kind ontstaan nieuwe (wettelijke) familiebanden, waardoor alle betrokken partijen geconfronteerd worden met allerlei rechten en plichten hieraan verbonden.

Dit geldt voor adopties van de buitenlandse kinderen, binnenlandse kinderen, pleegkinderen en kinderen van je partner(stiefouderadoptie).

Zowel de adoptieouder(s) als de biologische ouders dienen goed ingelicht te zijn van de gevolgen (die juridisch verschillend zijn bij een gewone of een volle adoptie) verbonden aan deze ingrijpende gebeurtenis, die strikt gereglementeerd is.

Een adoptie kan dan ook enkel plaatsvinden indien aan een aantal voorwaarden zoals opgenomen in het burgerlijk wetboek is voldaan en nadat de Jeugdrechtbank de adoptie heeft uitgesproken.

Niet alleen zal de Jeugdrechtbank er over waken dat het voorgelegde verzoek tot adoptie voldoet aan de wettelijke voorwaarden, maar bovendien zal de Jeugdrechtbank zich bijkomend laten informeren door middel van een maatschappelijk onderzoek (een sociaal assistent zal met alle betrokken partijen gesprekken voeren en hiervan verslag opstellen).

Daarnaast dienen de kandidaat-adoptieouder(s) voorafgaandelijk aan deze gerechtelijke procedure een voorbereidingsprogramma te volgen. Het is slechts na voltooiing van deze cursus dat een verzoekschrift met attest van voorbereiding kan worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Jeugdrechtbank.

Voor het indienen van het verzoekschrift met de daarbij horende attesten kan u uiteraard steeds terecht bij uw advocaat.

U kan tevens over adoptie in het algemeen bijkomende informatie vinden op de website van Kind en Gezin (www.kindengezin.be).