Adviezen van de afdeling wetge...

Adviezen van de afdeling wetgeving van Raad van State

Wanneer de wetgever nieuwe wetten, decreten of ordonnanties maakt, moeten deze wetgevende initiatieven ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.
De Raad van State, afdeling wetgeving, zal een evaluatie maken van de wettekst per artikel en zal de tekst onder meer beoordelen in het licht van de bevoegdheidsverdeling, overige verplichtingen, juridische draagwijdte, interpretatie, etc.
Wanneer de Raad van State negatief adviseert of aanbevelingen maakt omtrent een bepaalde wettekst, zal de wetgever of decreetgever hier in de parlementaire voorbereidingen meestal op ingaan.
Voor de toepassing van een wet, decreet of ordonnantie in de praktijk, is het advies van de Raad van State zeer nuttig om de juiste draagwijdte van een dergelijke wettekst te begrijpen. Elke tekst is immers voor interpretatie vatbaar. De voorbereidende werken van een wettekst en het advies van de Raad van State kunnen verduidelijken wat de beoogde interpretatie van de wetgever betrof.
Hoewel de afdeling wetgeving van de Raad van State tot voor kort de vertrouwelijkheid van de adviezen als regel voorhield, worden heden de openbaarmaking van deze adviezen vooropgesteld.
Deze bekendmaking dient te verlopen via een publiek toegankelijk elektronisch informatienetwerk (zie http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=adv_search) .
Nieuwe adviezen zullen onmiddellijk op deze wijze worden bekendgemaakt, terwijl de adviezen van vóór 1 januari 2017 uiterlijk op 1 januari 2019 zouden moeten worden gepubliceerd.