Advocaten Leuven helpt nu ook ...

Advocaten Leuven helpt nu ook bij bemiddeling

Het is stilaan een traditie aan het worden: in de zomervakantie worden, vaak zonder veel ophef, allerlei wetten van kracht die nochtans niet zonder belang zijn. Zo werd in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018 de wet gepubliceerd “houdende diverse bepalingen inzake inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing”.

Deel 1 van die wet bevat allerlei nieuwigheden in verband met de burgerlijke stand, naamrecht, nationaliteit, adoptie, mede-eigendom, beslag op bankrekeningen en pandrecht.
Voor elk wat wils dus.

Deel 2 heeft met het voorgaande niets te maken en bevat dus allerlei bepalingen met betrekking tot de alternatieve geschillenoplossing. Of met andere woorden; hoe los ik een geschil op zonder dat een rechter een vonnis moet schrijven.

Een van die vele nieuwe bepalingen hierover verwijst nu specifiek naar de advocaten.  In art. 444 Gerechtelijk Wetboek wordt immers van oudsher de taak van advocaat omschreven als volgt: “De advocaten oefenen vrij hun ambt ter verdediging van het recht en de waarheid”.

Ongetwijfeld een ietwat wollige omschrijving, maar het zegt in essentie dat de advocatuur “vrij” of dus onafhankelijk van externe beïnvloeding, op de bres staat voor het recht en de waarheid van de rechtszoekende.  De advocaat maakt geen wetten, maar kijkt erop toe dat uw recht en de waarheid wordt gerespecteerd.

Midden in de hete zomermaanden wordt daar nu een taak aan toegevoegd en wel als volgt:

“Zij informeren de rechtszoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Indien zij van mening zijn dat een minnelijke oplossing van het geschil kan overwogen worden, trachten zij die in de mate van het mogelijke te bevorderen”.

Wat de meeste advocaten al lang weten, wordt nu dus vastgelegd in de wet.

De advocaat is er al lang niet meer alleen om procedures voor de rechtbank te voeren. Indien een dergelijke procedure zich aandient, is de bijstand van een advocaat nog steeds onontbeerlijk. Maar ook om alternatieve oplossingen te vinden kan je bij ons terecht. Hetzij doordat we zelf in eerste instantie steeds trachten een minnelijke oplossing te vinden, hetzij doordat we u kunnen begeleiden bij de bestaande vormen van (buiten-) gerechtelijke bemiddeling.

Contacteer zeker ons kantoor indien u met vragen zit omtrent bemiddeling.