Advocaten-Leuven legt uit: Het...

Advocaten-Leuven legt uit: Het Koninklijk Besluit nr. 2 d.d. 9 april 2020 tegen de bestrijding van het Covid-19 virus en de procedures voor de burgerlijke rechtbanken.

1.1 Waarom een regeling voor de procedures bij de burgerlijke rechtbanken?

De beslissingen die door rechters worden genomen, hebben betrekking op concrete mensen en ondernemingen. Gerechtelijke procedures zijn bedoeld om geschillen op te lossen of tenminste een beslissing op te leggen waarvan je mag aannemen dat deze gesteund is op de rechtsregels die onze samenleving schragen.

Burgers en ondernemingen moeten weten waar ze aan toe zijn en de Conronaperikelen kunnen bijkomende onzekerheid en onduidelijkheid creëren.

Daarom werden voor de lopende procedures tijdelijke maatregelen uitgewerkt die in essentie twee doelstellingen hebben:

  • Het verlengen van bepaalde termijnen
  • De schriftelijke behandeling van het dossier

Let op: het is uiteraard nog altijd mogelijk om nieuwe procedures op te starten en in deze moeilijke periode, kan het zelfs aangewezen zijn om niet in een hoekje te blijven zitten en actie te ondernemen.

1.2 Wanneer zijn deze bijzondere maatregelen van kracht?

De bijzondere termijn loopt van 9 april (voor de verlenging van termijnen) en van 11 april (voor de schriftelijke behandeling) tot en met 3 mei 2020.

De voorziene einddatum is 3 mei, maar er kan later beslist worden om deze termijn weer te verlengen zodat de maatregelen langer van kracht blijven.

1.3 De verlenging van termijnen.

Wie een procedure lopende heeft voor de burgerlijke rechtbank, weet dat er veel termijnen zijn die moeten gerespecteerd worden. Het risico bestaat dat als gevolg van alle hinder en problematieken die Corona veroorzaakt, deze termijnen niet kunnen gerespecteerd worde, hetgeen dan weer bijzonder onaangename gevolgen kan hebben.

De regeling voorziet in een eenvoudige en algemene bepaling, waarbij al deze termijnen met één maand worden verlengd vanaf 3 mei 2020 en dus in concreto tot 3 juni 2020.

Het gaat hierbij om alle (verjarings)termijnen om een procedure in te leiden of termijnen “van rechtspleging” binnen een procedure. Uitleggen welke termijnen al dan niet betrokken zijn, zou al te technisch worden en er bestaat overigens al discussie over bepaalde termijnen.

U kan ons uiteraard steeds contacteren om na te gaan wat dit voor uw specifieke procedure betekent.

Merk op dat bepaalde partijen uiteraard zouden gebaat kunnen zijn bij een dergelijk uitstel en er dus misbruik van kunnen maken.

Om dit te vermijden kan de rechter verzocht worden om de werking van de verlenging van de termijnen uit te sluiten. Via een korte procedure moet dan aangetoond worden waarom de behandeling van uw geschil spoedeisend is en waarom de vertraging een gevaar kan opleveren.

1.4 De schriftelijke behandeling.

Tussen 11 april en (minstens) 3 mei worden heel wat zaken gepleit voor de burgerlijke rechtbanken. Om te vermijden dat ze moeten uitgesteld worden, is de regel dat deze automatisch in beraad genomen worden zonder mondelinge toelichting. Dit heet: de schriftelijke behandeling.

Indien de rechter tijdens het beraad, vaststelt dat er toch nog onduidelijkheden zijn, kan hij een mondelinge toelichting vragen, al dan niet via videoconferentie.

De schriftelijke behandeling  kan enkel voor dossiers waarin schriftelijke besluiten en bewijsstukken zijn neergelegd, hetgeen meteen weer het belang aantoont van goed onderbouwde en duidelijk opgestelde besluiten.

In bepaalde zaken kan de mondelinge toelichting echter essentieel zijn en de partijen kunnen dan ook, mits naleven van bepaalde termijnen, bezwaar maken tegen de schriftelijke behandeling. De rechter zal dan beslissen of de zaak kan doorgaan, al dan niet via videoconferentie.

Besluit.

Het K.B. nr. 2 wil proberen de juridische procedures zo normaal en zo snel mogelijk laten verlopen en zo meteen ook vermijden dat er een al te grote achterstand ontstaat wanneer (na 3 mei?) de strengste coronamaatregelen weer zijn afgeschaft.

De verlenging van termijnen moet de overmachtssituatie waarin we ons nu bevinden opvangen, de  schriftelijke behandeling heeft tot doel de vastgestelde zittingen te laten doorgaan zonder dat er fysiek contact moet zijn.

Het blijft uiteraard mogelijk om nieuwe procedures in te leiden en ook op die procedures zullen deze maatregelen van kracht zijn.

Ons kantoor kan u overigens ook bijstaan bij alternatieve manieren om aan geschillenoplossing te werken zoals onderhandelingen en uiteraard de (gerechtelijke) bemiddeling mits de twee erkende bemiddelaars die ons kantoor telt.

Concreet:

  • Contacteer ons om na te gaan wat de gevolgen zijn voor uw lopende procedure.
  • Wat zijn de nieuwe termijnen en zijn er redenen om de rechter te vragen hiervan af te wijken?
  • Is de schriftelijke behandeling aangewezen en zijn er redenen om de rechter te vragen hiervan af te wijken?