De advocatenakte : een betere ...

De advocatenakte : een betere overeenkomst en minder betwistingen

Goede afspraken maken goede vrienden en daarom worden afspraken best vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Toch stellen we vast dat er nadien vaak discussies ontstaan en dat één van de partijen de overeenkomst niet erkent.

De advocatenakte kan dergelijke discussies en de bijhorende (gerechtelijke) procedures vermijden.

Sinds de wet van 29 april 2013 bestaat immers de mogelijkheid om een schriftelijke overeenkomst af te sluiten, die door de advocaten van de partijen mee wordt ondertekend. Dergelijke overeenkomst of advocatenakte heeft dan een bijzondere bewijswaarde.

Net zoals bij een authentieke akte (via een notaris), levert dergelijke overeenkomst het bewijs op dat de partijen zich wel degelijk verbonden hebben, dat de handtekeningen van de partijen authentiek zijn, dat de datum van het document correct is en dat de partijen instemmen met de inhoud van de overeenkomst. Bijzonder is dat ook erfgenamen of anderen die de partij “in zijn rechten opvolgen”, gebonden zijn.

Door de akte mee te ondertekenen, verklaart de advocaat bovendien dat hij de partij die hij adviseert, volledig heeft ingelicht over de rechtsgevolgen van de overeenkomst.

Voor het overige zijn er geen bijzondere formaliteiten verbonden aan het opstellen van een dergelijke akte. Het belangrijkste is dat er voor elke partij met een afzonderlijke belang, een afzonderlijke advocaat moet mee ondertekenen. Dit is ook logisch vermits het de bedoeling is dat elke partij afzonderlijk mee gebonden is. Ook wordt de overeenkomst opgesteld in evenveel originele exemplaren als er partijen met een afzonderlijk belang zijn.

Er is geen verplichting om de advocatenakte te laten registeren, zodat er ook op dit vlak geen kosten zijn.

Samengevat : de advocatenakte verleent meer zekerheid aan een overeenkomst en vermindert de kans op betwistingen achteraf. Bovendien houdt het noodzakelijkerwijze in dat de inhoud van de overeenkomst werd besproken met een advocaat zodat u beter geïnformeerd een overeenkomst afsluit. Tenslotte zijn er geen bijzondere formaliteiten of kosten.