Heb ik als eigenaar eigenlijk ...

Heb ik als eigenaar eigenlijk iets te zeggen over mijn in pacht gegeven grond?

De toepassing van de Pachtwet op de huur van landbouwpercelen leidt bij de eigenaars ervan vaak tot een knoop in de maag. Overal gaan verhalen rond dat een pachter ontzettend uitgebreid wordt beschermd, en dat je als eigenaar eigenlijk niets meer te zeggen hebt over je eigen gronden.

Maar is dat wel zo?

De Pachtwet geldt wanneer een eigenaar van een landbouwgrond het gebruik ervan voor een bepaalde duur afstaat aan een landbouwer tegen een jaarlijks te betalen pachtprijs.

De maximaal toegelaten pachtprijs wordt berekend overeenkomstig de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1979, 10 maart 1983 en 7 november 1988. De bepalingen van de wet tot beperking van de pachtprijzen hebben een gebiedend karakter en gelden ongeacht eventuele afwijkende overeenkomsten of bedingen.

Het klopt dat de Pachtwet de pachter, en daarmee de continuïteit van een landbouwbedrijf voorop lijkt te stellen.

Het lijkt daarbij dat de Pachtwet voornamelijk in rechten voorziet voor de pachter en zijn rechtsopvolgers, en alleen maar verplichtingen oplegt aan de verpachter/eigenaar.

Desalniettemin kan een vermeende pachter slechts van deze brede bescherming genieten wanneer hij aan de wettelijk vooropgestelde toepassingsvoorwaarden voldoet. Zo is het onvoldoende dat hij de percelen louter in gebruik heeft. Dit gebruik moet namelijk kaderen binnen een bedrijfsmatige landbouwexploitatie. Bijgevolg wordt een hobbyboer niet beschermd door de Pachtwet.

Ook wanneer de huurder / landbouwer aan deze toepassingsvoorwaarden voldoet, is de bescherming niet eindeloos. Tijdens het uitvoeren van de pachtovereenkomst rusten er op hem als pachter enkele verplichtingen. Zo is hij onder andere verplicht pachtgelden te betalen en de gehuurde percelen te gebruiken binnen het kader van diens bedrijfsmatige landbouwexploitatie.

Heb je als verpachter je twijfels bij een lopende pachtovereenkomst, of wil je het aangaan van een toekomstige pachtovereenkomst bespreken?

Dan kan je ons steeds contacteren voor verdere bespreking, hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be  dan wel telefonisch op nummer 016/30 14 40.