Auditeur Raad van State geeft ...

Auditeur Raad van State geeft twee negatieve adviezen met betrekking tot Uplace-project

De Auditeur bij de Raad van State heeft in de twee dossiers met betrekking tot het Uplace-project die hangende zijn voor de Raad van State het advies gegeven om over te gaan tot vernietiging.

  1. Het eerste dossier betreft de milieuvergunning die werd verleend voor het Uplace-project. Hier besluit de Auditeur tot gegrondheid van twee middelen.
    In een eerste middel stelt de Auditeur dat de Vlaamse Regering minstens de schijn van partijdigheid heeft gewekt en hierdoor mogelijks niet onpartijdig heeft geoordeeld over de milieuvergunningsaanvraag van Uplace.
    Het tweede middel verwijst naar de zogenaamde “flankerende maatregelen”. Deze maatregelen betreffen het mobiliteitsaspect van het project. Volgens de Auditeur is op dit punt de milieuvergunning aangetast door een motiveringsgebrek aangezien de beslissing gebaseerd is op nog niet verwezenlijkte mobiliteitswerken.
  2. Het tweede dossier betreft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dit is het uitvoeringsplan dat de basis legt voor het Uplace-project.
    Hier besluit de Auditeur eveneens tot de onwettigheid van de beslissing.
    De belangrijkste reden is te vinden in het recente arrest van het Grondwettelijk Hof d.d. 31 juli 2013. Het oordeel van het Hof maakt dat Ruimtelijk Uitvoeringsplannen die volgens het zgn. integratiespoor tot stand kwamen, aangetast zijn door een schending van het gelijkheidsbeginsel doordat er in deze situatie minder inspraak was vanwege het publiek.

Het is thans aan de Raad van State om in de beide dossiers een definitieve beslissing te nemen.

Ons kantoor is nauw betrokken bij beide procedures en verleent bijstand aan diverse partijen die de vernietiging van beide beslissingen nastreven.