Benadeling

Benadeling

Er is benadeling als er een aanzienlijk onevenwicht is tussen de prestaties van beide partijen. Het is een oneigenlijk wilsgebrek en is doorgaans geen nietigheidsgrond, maar eerder een aanwijzing dat er een ander wilsgebrek is.

Enkel voor specifieke gevallen is benadeling echter een nietigheidsgrond:

  • Bij verkoop van onroerende goederen, bij benadeling van meer dan 7/12e .
  • Bij verdelingen, bij benadeling van meer dan 1/4e.
  • Als men een societas leonina heeft, d.w.z.: als één vennoot de gehele winst krijgt
  • Bij handelingen van minderjarigen.

Omdat het Burgerlijk Wetboek maar een beperkt aantal gevallen van benadeling heeft uitgewerkt, heeft men (om de andere gevallen van benadeling te dekken) de leer van de gekwalificeerde benadeling uitgewerkt.

Als aan de volgende drie voorwaarden cumulatief voldaan is, kan men gehele of gedeeltelijke vernietiging en / of schadevergoeding bekomen:

  1. Er dient een groot onevenwicht te zijn tussen de prestaties van de partijen
  2. Een partij moet misbruik hebben gemaakt van de omstandigheden om het onevenredige voordeel af te dwingen
  3. Zonder het misbruik zou de overeenkomst niet (of tegen andere voorwaarden) zijn gesloten