ACTUALITEIT

Wat indien het gehuurde goed van eigenaar verandert?

Bepalend is of de huurovereenkomst al dan niet een vaste dagtekening heeft. Er is sprake van vaste dagtekening, wanneer de huurovereenkomst bijvoorbeeld geregistreerd werd. a. Vaste dagteken ...

LEES MEER

Registratie van de huurovereenkomst in het kader van de Woninghuurwet

Sinds 1 januari 2007 dient de verhuurder van een goed dat bestemd is voor bewoning van een gezin of van één persoon de huurovereenkomst te laten registreren. De Woninghuurwet is hieromtrent erg d ...

LEES MEER

De verplichtingen van de vruchtgebruiker

Is de langstlevende echtgenoot eveneens gehouden tot borgstelling? De verplichtingen van de vruchtgebruiker worden opgesomd in artikel 600 e.v. B.W. Eén van deze verplichtingen is het o ...

LEES MEER

Het Handelsonderzoek en de knipperlichten

De Rechtbank van Koophandel is er niet enkel om vonnissen uit te spreken, maar houdt zich ook actief bezig met het opsporen van ondernemingen in moeilijkheden. Ze doet dit aan de h ...

LEES MEER

Vruchtgebruik en naakte eigendom

Iedereen heeft er al wel eens van gehoord maar wat is dat eigenlijk? Vruchtgebruik en naakte of blote eigendom? Het Burgerlijk wetboek artikel 578 e.v. zegt: Vruchtgebruik is het recht om v ...

LEES MEER

Hebt u altijd een architect nodig?

Wanneer u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt moet u in principe conform art. 4 van de wet van 20.02.1939 beroep doen op de medewerking van een architect voor: het opmaken van de p ...

LEES MEER

Welke interest?

Conventionele? Moratoire? Vergoedende? Wettelijke of gerechtelijke interest? U hoort vaak spreken van interesten, maar er blijken verschillende vormen van interesten te bestaan. Dat is ...

LEES MEER

Energiezuinig huren en verhuren?

Wie vanaf 1 januari 2009 een woning verhuurt, moet beschikken over een EPC. Dit is een EnergiePrestatieCertificaat. Dit document bevat een energiescore van de woning en geeft ook tips om de woni ...

LEES MEER

Regularisatie gezinnen met kinderen mogelijk

Zoals in de media vandaag aangekondigd maakt Minister van migratie Annemie Turtelboom de tijdelijke regularisatie van gezinnen met kinderen mogelijk. De Orde van Vlaamse Balies nam contact op met h ...

LEES MEER

Dienen centrale verwarmingstoestellen periodiek te worden onderhouden?

De verplichting om jaarlijks stookinstallaties van gebouwen met vaste of vloeibare brandstof te onderhouden, bestond reeds sedert het KB van 06.01.1978. Sedert het Besluit van de Vlaamse Regering v ...

LEES MEER

De interest binnen het kader van de Wet ter bestrijding van de...

Het is gebruikelijk en zelfs aangewezen om in de algemene (verkoops- / factuur-)voorwaarden te bepalen dat interesten worden aangerekend bij niet-betaling. Om discussies omtrent de interestvoet te ve ...

LEES MEER

Op welke manier kan ik als huurder een waarborg geven?

Sedert de wet van 25.04.2007 (B.S. 08.05.2007) heeft de huurder drie mogelijkheden om een huurwaarborg te geven aan de verhuurder. Een waarborg op een geblokkeerde geïndividualiseerde rekening op ...

LEES MEER
1 38 39 40