ACTUALITEIT

Ontslag om dringende reden: termijnen

Bij een ontslag om dringende reden moet rekening worden gehouden worden met een dubbele termijn. Eén voor de verbreking van de arbeidsovereenkomst en één voor de kennisgeving van de ontslagreden ...

LEES MEER

Het ontslag om dringende reden: begrip

Het zal u maar gebeuren… U wordt ontslagen om dringende reden…van de ene dag op de andere staat u op straat, zonder enige vergoeding. Mag uw werkgever dit zomaar en kan u eventueel verdere stapp ...

LEES MEER

Auditeur Raad van State: milieuvergunning asfaltbetoncentrale onwettig

Op datum van 19 maart 2007 had de Vlaamse Minister van Leefmilieu een milieuvergunning verleend aan de bvba Verhaeren Beton en Asfalt voor een asfaltcentrale te Grimbergen. Voor een omwonende werd ...

LEES MEER

De Raad van State!?

Wat is de Raad van State? Wat doet de Raad van State? Heel vaak stelt men de vraag wat de Raad van State precies doet. De Raad van State wordt vaak genoemd in de media maar het is niet ...

LEES MEER

Databewaringsrichtlijn: strijdig met privacy?

De databewaringsrichtlijn houdt in dat de telecomoperatoren en de internetproviders gegevens van internet en telefonie van alle burgers van de Europese Unie tot maximum 2 jaar moeten bijhouden. Het ...

LEES MEER

Wat doen bij huurschade?

Laat tijdig een deskundige aanstellen. Stel, u verhuurt een appartement/woning en op het einde van de huurovereenkomst wenst u de huurschade te laten vaststellen. Hoe doet u dit op een ...

LEES MEER

Blokkeren van rekeningen bij overlijden

Naar aanleiding van een overlijden zijn banken verplicht om de administratie in te lichten over de financiële bezittingen van de overledene op de dag van zijn overlijden. Het praktisch gevolg hier ...

LEES MEER

Kunnen minderjarige kinderen erven?

Minderjarigen kunnen inderdaad net als meerderjarigen erven maar met dit verschil dat het voor een minderjarig kind niet mogelijk is om een nalatenschap zuiver te aanvaarden. Dit in tegenstelling t ...

LEES MEER

Wat indien het gehuurde goed van eigenaar verandert?

Bepalend is of de huurovereenkomst al dan niet een vaste dagtekening heeft. Er is sprake van vaste dagtekening, wanneer de huurovereenkomst bijvoorbeeld geregistreerd werd. a. Vaste dagteken ...

LEES MEER

Registratie van de huurovereenkomst in het kader van de Woninghuurwet

Sinds 1 januari 2007 dient de verhuurder van een goed dat bestemd is voor bewoning van een gezin of van één persoon de huurovereenkomst te laten registreren. De Woninghuurwet is hieromtrent erg d ...

LEES MEER

De verplichtingen van de vruchtgebruiker

Is de langstlevende echtgenoot eveneens gehouden tot borgstelling? De verplichtingen van de vruchtgebruiker worden opgesomd in artikel 600 e.v. B.W. Eén van deze verplichtingen is het o ...

LEES MEER

Het Handelsonderzoek en de knipperlichten

De Rechtbank van Koophandel is er niet enkel om vonnissen uit te spreken, maar houdt zich ook actief bezig met het opsporen van ondernemingen in moeilijkheden. Ze doet dit aan de h ...

LEES MEER
1 44 45 46 47