Bestuurdersaansprakelijkheid a...

Bestuurdersaansprakelijkheid anno 2018

Samen met de versoepeling van de kapitaalvoorwaarden van de BV, werd evenwel de bestuurder van deze (en alle andere ondernemingen) geresponsabiliseerd. De mogelijkheid dat een bestuurder/zaakvoerder na een faillissement wordt aangesproken, stijgt.

Tot 1 mei 2018 kunnen enkel bestuurders en zaakvoerders van een nv, bvba of cvba persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor grove fouten die tot het faillissement hebben bijgedragen.

Deze aansprakelijkheid zal verruimd worden naar bestuurders en zaakvoerders van alle ‘ondernemingen’, dus ook voor vzw’s.  Diezelfde uitbreiding zal per analogie eveneens toegepast worden wanneer een bestuurder wordt aangesproken wegens onbetaalde sociale bijdragen.

Ten slotte wordt er op basis van het vandaag bestaande leerstuk van “wrongful trading” een nieuwe aansprakelijkheidsregel ingeschreven in Boek XX van het Wetboek Economisch Recht.

De bestuurders of zaakvoerders kunnen in geval van faillissement geheel of gedeeltelijk aansprakelijk gesteld worden voor het netto-passief wanneer:

  • zij op enig ogenblik voor het faillissement wisten of behoorden te weten dat er kennelijk geen redelijk vooruitzicht was om de onderneming of haar activiteiten te behouden en een faillissement te vermijden, en
  • de betrokkene op dat ogenblik bestuurder of zaakvoerder was, en
  • de betrokkene vanaf dat ogenblik niet heeft gehandeld zoals een normaal voorzichtig en zorgvuldig bestuurder in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld.

Een wetmatigheid die niet wijzigt, is dat op elke regel een uitzondering bestaat. De nieuwe aansprakelijkheidsregel geldt immers niet wanneer de failliet verklaarde onderneming een “kleine” vzw, internationale vzw of stichting is.

Het oprichten van een vennootschap wordt eenvoudiger, maar de gevolgen van een onbezonnen oprichting zijn ingrijpender dan voorheen. Het belang van een grondig advies alvorens de sprong in het ondernemerschap te wagen, valt niet te onderschatten.

Daarnaast zorgt het leerstuk van “wrongful trading” ervoor dat een permanente evaluatie van de ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld naar aanleiding van de jaarlijkse algemene vergadering, essentieel zal worden.

Vragen omtrent de continuïteit van uw onderneming of een risicoanalyse van uw bestuurdersaansprakelijkheid? Contacteer ons gerust voor een grondige bespreking.