Bewijs inzake verborgen gebrek...

Bewijs inzake verborgen gebreken

Overeenkomstig art. 1641 B.W. is een verborgen gebrek een gebrek dat de verkochte zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

In eerste instantie dient u aldus aan te tonen dat er sprake is van een verborgen gebrek.

Hoe kan u dit doen?

Dit kan u doen aan de hand van foto’s, doch de beste en meest geloofwaardige manier om het gebrek aan te tonen is door een deskundige aan te stellen dewelke de zaak zal onderzoeken en omtrent zijn bevindingen een gemotiveerd verslag zal overmaken.

Van zodra u over een dergelijk deskundig verslag beschikt, kan u de verkoper in gebreke stellen voor dit verborgen gebrek.

Mogelijks zal de verkoper het niet met u eens zijn, waardoor u genoodzaakt zal zijn te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank in aanstelling van een deskundige. Deze deskundige, dewelke door de Rechtbank wordt aangesteld, zal een verslag opstellen en overmaken aan de Rechtbank waarna er zal geoordeeld worden op basis van dit verslag, hoewel dit niet bindend is voor de Rechtbank.

Indien u erin slaagt het bewijs van een verborgen gebrek aan tonen, zal u tevens moeten aantonen dat het verborgen gebrek reeds in de kiem bestond op het ogenblik waarop het risico op de koper overgaat.

Ook dit is niet evident om aan te tonen, maar meestal wordt ook hierover door de deskundige standpunt ingenomen.

In sommige gevallen, zoals de aankoop van een woning, wordt er in de authentieke akte een bepaling opgenomen waarin vermeld staat dat het goed geleverd wordt in de toestand waarin het zich bevindt, zonder vrijwaring voor de verborgen gebreken waarvan de verkopers hebben verklaard geen weet te hebben.

In dit geval zal u dan ook nog eens moeten aantonen dat de kopers kennis hadden van het verborgen gebrek op het moment van de verkoop.

U merkt het niet evident is om een verborgen gebrek aan te tonen, doch de praktijk leert dat indien u snel handelt na het ontdekken van een gebrek de kans reëel is dat er nuttige vaststellingen kunnen worden gedaan.
Nog even dit: indien u een goed koopt van een beroepsverkoper hetgeen behept is met een geborgen gebrek wordt deze beroepsverkoper geacht de gebreken waarmee de zaak behept was te hebben gekend op het ogenblik van de verkoop.