Bijzonder huurregime voor pop-...

Bijzonder huurregime voor pop-upstores

Op 1 september 2016 trad het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in werking, dat een specifieke oplossing bood voor de huurproblematiek van pop-upstores.

Voordien bestonden er immers geen specifieke juridische regels over de verhuur van een pand in het kader van pop-up.

Het Belgische recht kende enkel de handelshuurwetgeving waarbij huurovereenkomsten worden vermoed voor negen jaar gesloten te zijn.

Dit was natuurlijk niet opportuun voor handelaars die een pop-up wilden uitbaten, waarbij men juist wilt vermijden voor lange tijd gebonden te zijn.

De principes in het nieuwe decreet zijn weliswaar gebaseerd op de principes in de Handelshuurwet, maar met enkele noodzakelijke verschillen.

De nieuwe regeling uit het decreet is van toepassing op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in de loop van de huur, door de huurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of het bedrijf van de ambachtsman, waarbij er een rechtstreeks contact is tussen de huurder en het publiek en die uitdrukkelijk is gesloten voor een termijn die gelijk is aan of korter is dan één jaar.

Handelaars die een pop-up willen uitbaten en onder bovenstaande voorwaarden ressorteren genieten van bepaalde voordelen:

  • De huurcontracten voor pop-upstores eindigen automatisch op hun einddatum, zonder dat er een opzegging is vereist en zonder dat de huurder recht heeft op een huurhernieuwing.

Dit is een groot verschil met de klassieke handelshuur!

Evenwel kan, mits het akkoord van alle partijen, de huurovereenkomst enkele keren onder dezelfde voorwaarden worden verlengd. Let wel,  de globale duurtijd van het oorspronkelijke contract met alle verlengingen mag niet boven de 12 maanden uitkomen.

Als dit wel het geval is, valt de overeenkomst alsnog onder de klassieke regels van de handelshuur.

  • De huurder kan te allen tijde de lopende huur beëindigen, mits hij een maand van tevoren opzegt bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. Ook dit is veel soepeler dan in het regime van de handelshuur.

Er zijn nog een hele reeks fundamentele veranderingen ten opzichte van de klassieke handelshuur die in het decreet werden doorgevoerd.

Zorg er dus voor dat u afdoende geïnformeerde bent alvorens u een huurovereenkomst opstelt dan wel aangaat.

Heeft u vragen inzake uw huurovereenkomst? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zorgen ervoor dat u weet wat u tekent, zowel in de hoedanigheid van huurder als in de hoedanigheid van verhuurder.

Bron: Decreet 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, BS 26 juli 2016, 45675.