De boedelbeschrijving bij een ...

De boedelbeschrijving bij een vereffening en verdeling

In het kader van een gerechtelijke vereffening en verdeling (van een nalatenschap, huwelijksvermogen, ….) kan aan de notaris die door de rechtbank werd aangesteld gevraagd worden om een boedelbeschrijving op te stellen.

Zulke boedelbeschrijving heeft tot doel om de omvang van de nalatenschap of van de gemeenschap of onverdeeldheid vast te stellen.

Partijen dienen actief mee te werken aan het opstellen van de boedelbeschrijving en dienen hiertoe een opgave hebben te doen van alle goederen – zowel onroerende als roerende (met inbegrip van bv financiële tegoeden) behorende tot de nalatenschap of de gemeenschap/onverdeeldheid.

Concreet dienen partijen opgave te doen van zowel de eigen als de gemeenschappelijke en onverdeelde vermogens. Zelfs inden de andere partij(en) reeds kennis hebben van welbepaalde vermogens, moet men alsnog deze vermogens vermelden.

Daarnaast dienen partijen tevens verklaringen omtrent de omvang van hun vermogens af te leggen en dienen zij ingeval van betwisting zelfs verklaringen af te leggen omtrent geldafnames van de rekeningen vóór het opstarten van de procedure.

Het is hierbij uitermate belangrijk om juiste en volledige verklaringen af te leggen in het kader van een boedelbeschrijving.

Nadat de boedelbeschrijving wordt afgesloten met een eedaflegging waarbij men verklaart dat niets verduisterd werd en dat men van zodanige verduistering geen kennis heeft, kan men ingeval van onjuiste verklaringen immers strafrechtelijk vervolgd worden wegens meineed.

Daarenboven kan dit evenzeer (burgerrechtelijke) gevolgen hebben in het kader van de vereffening en verdeling. Overeenkomstig art. 1448 B.W. verliest immers de echtgenoot die enig goed uit het gemeenschappelijk vermogen heeft weggemaakt of verborgen gehouden, zijn aandeel in dat goed.

Teneinde deze verstrekkende en onaangename gevolgen te vermijden, kan u ons dan ook steeds contacteren om u hierin te adviseren en te begeleiden.