Bouwgeschillen: Wet Breyne

Bouwgeschillen: Wet Breyne

Bouwen in al haar aspecten kan de nodige struikelblokken met zich meebrengen. Deze kunnen zich voordoen bij de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst en er worden doorgaans diverse partijen bij betrokken (bouwheer, bouwpromotors, aannemers, architecten, ingenieurs, studiebureaus, verzekeraars, enz.).

Een veelvoorkomend discussiepunt is het al dan niet van toepassing zijn van de Wet Breyne of de Woningbouwwet.

De Woningbouwwet is namelijk van toepassing op iedere overeenkomst om een woning te laten bouwen, een te bouwen woning te kopen of een woning in aanbouw te kopen, mits het gebouw bestemd is voor huisvesting, of voor beroepsdoeleinden en huisvesting, én de koper of de opdrachtgever volgens de overeenkomst verplicht is om vóór de voltooiing van de werkzaamheden een of meer stortingen te doen.
Daarnaast is de wet ook van toepassing op iedere overeenkomst om een gebouw, bestemd voor huisvesting, of voor beroepsdoeleinden en huisvesting, te verbouwen of uit te breiden en waarbij de totale prijs van de verbouwings- of uitbreidingswerken hoger is dan 80 % van de verkoopprijs van het onroerend goed én hoger is dan 18.600,00 EUR.

De Woningbouwwet biedt namelijk een bijkomende bescherming voor de koper, aanvullend op het gemeen bouwrecht. Zo worden er financiële verplichtingen opgelegd aan de verkoper (zoals een verplichte zekerheidsstelling), is er een uitbreiding van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten en is er een verstrengde informatieplicht ten aanzien van de koper.

Bent u betrokken bij een bouwgeschil waarbij de toepassing van de Woningbouwwet in vraag wordt gesteld of wenst u een advies?

Bij vragen over dit thema kan u zeker bij ons terecht: info@advocaten-leuven.be – 016/30 14 40