Bovenmatige burenhinder, valt ...

Bovenmatige burenhinder, valt dat ook onder het misdrijf belaging?

In een eerdere blog werd de inhoud van het misdrijf belaging uitvoerig uiteengezet door Mr. Vandebroeck en Mr. Liesenborghs. Het misdrijf zoals omschreven in artikel 442bis van het Strafwetboek stelt gedragingen strafbaar waarmee de rust van een bepaalde persoon ernstig wordt vestoord.

Over het algemeen associeert men bij het misdrijf van belaging met seksueel getinte feiten. Evenwel beperkt het misdrijf van belaging zich niet tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er kan tevens sprake zijn van belaging zonder dat het opzet van de belager seksueel getint is.

Dus ja, ook uw buur kan door de strafrechter worden veroordeeld voor belaging dewelke zich concreet veruitwendigt in het aanhoudende pestgedrag.

Wanneer het gedrag van een buur uw rust op dermate wijze verstoort, en u uzelf in uw privacy voelt geschonden, is het aangewezen hiertoe een klacht neer te leggen bij de bevoegde politiediensten. Daarnaast is het raadzaam om, eventueel via een raadsman, uw buur officieel in kennis te stellen dat diens gedragingen voor u niet langer verdraagbaar zijn.

Zoals reeds uiteengezet in de blog van 14 maart 2022 blijft het evenwel aan de procureur en desgevallend aan de strafrechter om te oordelen of de berokkende overlast objectief als ernstige verstoring van iemands rust kan worden aanzien.

Daar het niet altijd eenvoudig is bovenstaande aan te tonen, is het tevens mogelijk de burenhinder voor te leggen aan de Vrederechter.

In dit geval zal de rechter zich niet uitspreken over het al dan niet aanwezig zijn van een strafrechtelijke inbreuk, wel zal de vrederechter nagaan of de hinder de normale ongemakken uit het nabuurschap overtreft.

De vrederechter zal rekening houden met onder andere het tijdstip van de hinder, alsook de frequentie en de intensiteit. Hij kan vervolgens verplichtingen opleggen met oog op beëindiging van de bovenmatige hinder en hij kan u eventueel een schadevergoeding toekennen.

Wordt u door uw buur lastiggevallen en wenst u zich graag te laten bijstaan door een advocaat wanneer u klacht gaat neerleggen bij de politiediensten, dan kan u steeds bij ons terecht voor juridisch advies. U kan daarvoor een afspraak maken hetzij per mail via info@advocaten-leuven.be  dan wel telefonisch op nummer 016/30 14 40.