Buitengewone omstandigheden bi...

Buitengewone omstandigheden bij regularisatieaanvraag

Artikel 9bis Vreemdelingenwet stelt dat een vreemdeling enkel ingeval van ‘buitengewone omstandigheden’ een regularisatieaanvraag in België kan doen.

De vreemdeling moet aldus in zijn verzoekschrift rechtvaardigen waarom hij/zij de aanvraag in België neerlegt, en waarom de aanvraag ‘onmogelijk of bijzonder moeilijk’ kan worden ingediend bij een Belgische ambassade of consulaat in het land van herkomst.

De ‘buitengewone omstandigheden’ moeten niet onvoorzienbaar geweest zijn en mogen zelfs gedeeltelijk het gevolg zijn van het gedrag van de vreemdeling zelf.

Let wel, ‘buitengewone omstandigheden’ kunnen niet worden gelijkgesteld aan overmacht.

De vreemdeling die voldoet aan één van de criteria opgesomd in de instructie van 19/07/2009, voldoet automatisch aan de vereiste van ‘buitengewone omstandigheden’.

Toch blijft het aan te raden om in de aanvraag zoveel mogelijk elementen aan te brengen die duiden op een aanwezigheid van ‘buitengewone omstandigheden’.