Cassatieberoep in strafzaken (...

Cassatieberoep in strafzaken (I)

Het Hof van Cassatie neemt overeenkomstig art. 608 Ger. Wb. kennis van beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof worden gebracht wegens een overtreding van de wet of wegens een schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.

Dit betekent dat indien u van oordeel bent dat de wet niet correct werd toegepast of voorgeschreven rechtsvormen niet werden gerespecteerd cassatieberoep kan worden aangetekend.

Cassatieberoep kan zowel tegen een burgerlijke uitspraak als tegen een strafrechtelijke uitspraak worden ingesteld.

In dit artikel wordt enkel cassatieberoep in een strafzaak besproken.

Waar vóór 2015 elke advocaat cassatieberoep kon aantekenen in een strafzaak, is dit sinds 1 februari 2015 niet meer mogelijk. Het cassatieberoep aantekenen op zich kon nog wel, maar het ondertekenen van een memorie was niet meer toegestaan.

Sinds 1 februari 2016 dient bovendien ook elke akte tot cassatie te worden getekend door een advocaat die houder is van een getuigschrift van opleiding in cassatieprocedures.

Het betreft in casu een advocaat met een bijzondere technische deskundigheid.

Zodra u aldus cassatie wenst aan te tekenen tegen een beslissing gewezen door een rechtscollege dient u zich te richten tot een gespecialiseerd advocaat dewelke beschikt over een getuigschrift van opleiding in cassatieprocedures, zo niet zal uw cassatieberoep niet correct ingesteld zijn.