Bescherming tegen de overheid

Opnieuw vernietiging door het Grondwettelijk Hof: optreden van burgers namens de provincie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zoals in een vorige publicatie reeds aangegeven, werd een gelijkaardige beslissing genomen door het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de opheffing van art. 187 van het provinciedecreet.Dit artikel had dezelfde inhoud als art. 194 van het gemeentedecreet, ma...

LEES MEER

Raad van State vernietigt RUP Vlaams-Brabant – Diest

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Met een arrest van 8 oktober 2019 vernietigt de Raad van State het besluit van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant van 11 oktober 2016 waarbij het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Bedrijventerreinen Leuvensesteenweg Diest” werd vastgesteld.D...

LEES MEER

Grondwettelijk Hof verzet zich tegen uitholling openbaarheid van bestuur

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 29 november 2018 vernietigde het Grondwettelijk Hof een bepaling die de federale overheidsdienst Delcredere onttrok aan de openbaarheid van bestuur.Mr. Verstraeten stond de verenigingen bij die deze vernietiging hadden verzocht.Een analyse van Mr. Verstr...

LEES MEER

De Belgen en hun rechten: de Belgische Grondwet

In de artikelen 8 t.e.m. 32 worden de fundamentele rechten van de Belgen omschreven in de Belgische Grondwet.Deze zijn vaak niet echt goed gekend.Van sommige is niet geweten of ze effectief in de Grondwet staan.Het is nochtans belangrijk om deze fundamentele regels van de Belgische Grond...

LEES MEER

Volgens Grondwettelijk Hof moet milieuvereniging effectieve schadevergoeding kunnen krijgen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In een arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 7/2016 van 21 januari 2016  boog het Hof zich over de prejudiciële vraag die werd gesteld door de Correctionele Rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.Eerdere rechtspraak oordeelde dat artikel 1382 BW niet toelaat ...

LEES MEER

Onverdoofd ritueel slachten: procedure Moslims – minister – Gaia

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In deze zaak was ons kantoor betrokken als raadsman van één der partijen.De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel besliste de vordering af te wijzen zodat onverdoofd ritueel slachten niet toegelaten is buiten de slachthuizen.In de pers: ...

LEES MEER

Rechtsplegingsvergoeding: nieuwe rechtspraak Grondwettelijk Hof

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het Grondwettelijk Hof heeft bij drie arresten van 21 mei 2015 haar vorige rechtspraak aangaande de rechtsplegingsvergoeding verlaten (nrs. 68/2015, 69/2015 en 70/2015).De rechtsplegingsvergoeding is de vergoeding die de verliezende partij aan de winnende parti...

LEES MEER

Bewarend roerend/onroerend beslag

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een schuldeiser die geconfronteerd wordt met een mogelijk insolvabele schuldenaar, kan gebruik maken van het bewarend roerend of onroerend beslag als waarborg voor zijn schuld.Een bewarend beslag kan enkel worden gelegd indien aan de volgende welbepaalde strikt...

LEES MEER

Bevel tot persoonlijke verschijning is niet vatbaar voor hoger beroep

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De rechtbank kan steeds in een vonnis alvorens recht te doen de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen. Deze maatregel heeft tot doel om over de grond van de zaak te kunnen oordelenHet gerechtelijk wetboek voorziet echter zeer duidelijk dat tegen een...

LEES MEER

Sanctionering van deloyale proceshouding

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In een civiel geding zijn procespartijen jegens elkaar tot loyauteit gehouden[1]. Ze dragen over en weer processuele "lasten” of plichten, zoals inzake medewerking, mededeling, verwittiging en kostenbeperking. Hun doen en laten moeten de objectieve toets v...

LEES MEER

Bewarend beslag onder derden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer een schuldeiser een openstaande schuldvordering heeft ten aanzien van iemand en deze schuldvordering zeker, opeisbaar en vaststaand is, kan bewarend beslag gelegd worden.Indien bepaalde goederen zich echter niet in handen van de schuldenaar bevinden, ka...

LEES MEER