Huurders en verhuurders, VME’s

De RME, een (geduchte) controleur van de syndicus

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een vereniging van mede-eigenaars (of VME) heeft jaarlijks een (gewone) algemene vergadering, een ondernemingsnummer, een syndicus en in bepaalde gevallen ook een raad van mede-eigendom (of RME).Onder de 20 kavels is een RME niet verplicht, tenzij het reglement...

LEES MEER

Verandering sinds 1 september 2018: bevoegdheid vrederechter

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 30 mei 2018 werd de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.Deze wet verandert onder andere de bevoegdheid van de Vrederechter zeer drastisch met ingang vanaf 1 ...

LEES MEER

Opgelet (ver)huurder: sinds 1 januari 2019 heel wat nieuwe regels

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet.Let wel, voor huurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019 blijft de federale huurwet gelden.Wat verandert er zoal?

Bijzonder huurregime voor pop-upstores

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 1 september 2016 trad het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in werking, dat een specifieke oplossing bood voor de huurproblematiek van pop-upstores.Voordien bestonden er immers geen specifieke juridische regels over de verhuur van e...

LEES MEER

Waar moet ik op letten bij een huurcontract: toekomstmuziek en hedendaagse tonen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op basis van cijfers van Wonen Vlaanderen is gebleken dat er in 2001 reeds 452.864 Private huurwoningen op de markt waren. In 2005 steeg dit aantal naar 458.208 private huurwoningen. Dit aantal huurwoningen blijft stijgen.Maar kennen deze huurders en ver...

LEES MEER

Verjaring en huur: Wanneer verjaart mijn vordering inzake huur?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Burgerlijk WetboekArt. 2273. De rechtsvordering van de verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud verjaart door verloop van een jaar. De rechtsvordering van de huurders tot teruggave ...

LEES MEER

Leasing

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In de dagdagelijkse praktijk wordt er in ondernemingen veelvuldig gebruikt gemaakt van leasing . Bedrijfseconomisch is leasing immers een interessant werkmiddel.Een ondernemer moet bij leasing niet lenen, hetgeen hij/zij in veel gevallen wél moet doen bij een a...

LEES MEER

Plaatsbeschrijving

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Om ondubbelzinnig na te gaan in welke staat het gehuurde goed moet worden teruggegeven, is het van belang te weten of partijen een plaatsbeschrijving hebben opgemaakt. De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te maken, op tegenspraak en voor ...

LEES MEER

Staat van het gehuurde goed

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig art. 2 van de Woninghuurwet dient het gehuurde goed te beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Door de Koning werden de vereisten waaraan minstens moet worden voldaan vastgelegd in het Koninklijk Beslu...

LEES MEER

Verlenging huur wegens buitengewone omstandigheden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Artikel 11 van de Woninghuurwet bepaalt dat, wanneer een huurovereenkomst vervalt of eindigt door een opzegging, de huurder op grond van buitengewone omstandigheden een verlenging kan vragen.De huurder moet deze verlenging uiterlijk een maand voor de vervaldag ...

LEES MEER

Wie dient een in- of uitrit vrij te maken na hevige sneeuwval in een appartementsgebouw?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De vraag die gesteld dient te worden is of een verhuurder van een ondergrondse staanplaats de verplichting heeft om de uitrit van de garage van een appartementsgebouw ten allen tijde sneeuwvrij te houden.Overeenkomstig art. 1719, 2° B.W. is de verhuurder verpli...

LEES MEER

Geen toegang voor huurder tot wat hij/zij huurt

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wat kan de huurder doen?De Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven boog zich over volgende situatie:De huurder huurt een appartement en een garage.Tengevolge van een conflict beslist de eigenaar de garage af te sluiten zodat de huurder er geen gebruik mee...

LEES MEER