Pacht en erfdienstbaarheden

1 november 2023: een hoogdag voor de pachtwetgeving

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zoals het reeds lang stond aangekondigd, treedt op 1 november 2023 het nieuw Vlaams Pachtdecreet in werking.Net zoals bij het Waals Pachtdecreet zullen de rechtsregels van het Vlaams Pachtdecreet meteen van toepassing zijn, dit zowel op oude (!) als op nieuw ge...

LEES MEER

Landbouwgronden in huur: welke mogelijkheden zijn er?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De huur van landbouwgronden wordt zowel door eigenaars en huurders vaak gelinkt aan de regels van de Pachtwet. De Pachtwet kent een sterke bescherming ten aanzien van de pachter/landbouwer en verschillende modaliteiten (denk aan de pachtprijs, de pachtopzegmogelijk...

LEES MEER

Heb ik als eigenaar eigenlijk iets te zeggen over mijn in pacht gegeven grond?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De toepassing van de Pachtwet op de huur van landbouwpercelen leidt bij de eigenaars ervan vaak tot een knoop in de maag. Overal gaan verhalen rond dat een pachter ontzettend uitgebreid wordt beschermd, en dat je als eigenaar eigenlijk niets meer te zeggen hebt ove...

LEES MEER

Verplichte oproeping in verzoening

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek schrijft voor dat een rechtsvordering inzake pacht enkel kan worden toegelaten nadat de toekomstige verweerder in minnelijke schikking werd opgeroepen. Dit betekent dat u eerst een verzoeningszitting moet laten organiseren ...

LEES MEER

Oproeping in verzoening bij een tegenvordering?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek omvat de verplichting om de toekomstig verwerende partij op te roepen in verzoening alvorens een dagvaarding te lanceren. De verzoening moet dus plaatsvinden voor de partijen in een gerechtelijke procedure betrokken zijn. ...

LEES MEER

Een pachtovereenkomst zonder pachtprijs?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een pachtovereenkomst veronderstelt steeds dat de pachter een zekere huurprijs betaalt aan de verpachter in ruil voor het genot dat hij krijgt over de onroerende goederen van de verpachter.Zonder de betaling van een pachtprijs kan er geen sprake zijn van een pa...

LEES MEER

De duurtijd van de pachtovereenkomst

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een pachtovereenkomst duurt minstens 9 jaar. Het is niet mogelijk om een pachtovereenkomst voor een kortere periode af te sluiten. In dit geval wordt de duurtijd automatisch verlengd tot 9 jaar.De maximumduur van een pachtovereenkomst is 99 jaar. Een pachtovere...

LEES MEER

Pachtopzeg kan gegeven worden door één echtgenoot

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Elke echtgenoot kan zonder medewerking van de andere echtgenoot een pachtopzegging geven voor een onroerend goed dat tot het gemeenschappelijk vermogen behoort.Het geven van een pachtopzeg wordt immers gezien als een daad van beheer Dit is een handeling die kad...

LEES MEER

Verplichte oproeping in verzoening in pachtzaken

In pachtzaken is de voorafgaandelijke oproeping in verzoening verplicht.Dit wordt geregeld in artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek.Geen enkele rechtsvordering inzake pacht wordt toegelaten indien de eiser niet vooraf aan de vrederechter een verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweer...

LEES MEER

Oproeping in verzoening bij de Vrederechter

[vc_row][vc_column][vc_column_text]U heeft een dispuut met uw buur, uw huurder of verhuurder, enz. dat u graag opgelost wil zien maar een gerechtelijke procedure instellen, ziet u niet onmiddellijk zitten.Heeft u dan al een oproeping in verzoening bij de Vrederechter overwogen?

Voor welke g...

LEES MEER

Hoogstammige bomen van je buren: wat doe je eraan? (2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 2Indien de vordering tot rooiing verjaard is, doordat de verjaringstermijn van 30 jaar werd overschreden, kan je ook beroep doen op het principe van de burenhinder.Een eigenaar van een onroerend goed die, door een niet-foutieve gedraging, het ...

LEES MEER

Hoogstammige bomen van je buren: wat doe je eraan?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 1Overeenkomstig art. 35 van het Veldwetboek mogen hoogstammige bomen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden. Bij ontstentenis van een zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter van de scheidi...

LEES MEER