Pacht en erfdienstbaarheden

Verplichte oproeping in verzoening

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek schrijft voor dat een rechtsvordering inzake pacht enkel kan worden toegelaten nadat de toekomstige verweerder in minnelijke schikking werd opgeroepen. Dit betekent dat u eerst een verzoeningszitting moet laten organiseren ...

LEES MEER

Oproeping in verzoening bij een tegenvordering?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek omvat de verplichting om de toekomstig verwerende partij op te roepen in verzoening alvorens een dagvaarding te lanceren. De verzoening moet dus plaatsvinden voor de partijen in een gerechtelijke procedure betrokken zijn. ...

LEES MEER

Een pachtovereenkomst zonder pachtprijs?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een pachtovereenkomst veronderstelt steeds dat de pachter een zekere huurprijs betaalt aan de verpachter in ruil voor het genot dat hij krijgt over de onroerende goederen van de verpachter. Zonder de betaling van een pachtprijs kan er geen sprake zijn van een pa...

LEES MEER

De duurtijd van de pachtovereenkomst

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een pachtovereenkomst duurt minstens 9 jaar. Het is niet mogelijk om een pachtovereenkomst voor een kortere periode af te sluiten. In dit geval wordt de duurtijd automatisch verlengd tot 9 jaar. De maximumduur van een pachtovereenkomst is 99 jaar. Een pachtovere...

LEES MEER

Pachtopzeg kan gegeven worden door één echtgenoot

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Elke echtgenoot kan zonder medewerking van de andere echtgenoot een pachtopzegging geven voor een onroerend goed dat tot het gemeenschappelijk vermogen behoort. Het geven van een pachtopzeg wordt immers gezien als een daad van beheer Dit is een handeling die kad...

LEES MEER

Verplichte oproeping in verzoening in pachtzaken

In pachtzaken is de voorafgaandelijke oproeping in verzoening verplicht. Dit wordt geregeld in artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek. Geen enkele rechtsvordering inzake pacht wordt toegelaten indien de eiser niet vooraf aan de vrederechter een verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweer...

LEES MEER

Oproeping in verzoening bij de Vrederechter

[vc_row][vc_column][vc_column_text]U heeft een dispuut met uw buur, uw huurder of verhuurder, enz. dat u graag opgelost wil zien maar een gerechtelijke procedure instellen, ziet u niet onmiddellijk zitten. Heeft u dan al een oproeping in verzoening bij de Vrederechter overwogen?

Voor welke g...

LEES MEER

Hoogstammige bomen van je buren: wat doe je eraan? (2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 2 Indien de vordering tot rooiing verjaard is, doordat de verjaringstermijn van 30 jaar werd overschreden, kan je ook beroep doen op het principe van de burenhinder. Een eigenaar van een onroerend goed die, door een niet-foutieve gedraging, het ...

LEES MEER

Hoogstammige bomen van je buren: wat doe je eraan?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 1 Overeenkomstig art. 35 van het Veldwetboek mogen hoogstammige bomen slechts op een door vast en erkend gebruik bepaalde afstand geplant worden. Bij ontstentenis van een zodanig gebruik mogen hoogstammige bomen slechts op twee meter van de scheidi...

LEES MEER

De verplichtingen van de vruchtgebruiker

Is de langstlevende echtgenoot eveneens gehouden tot borgstelling? De verplichtingen van de vruchtgebruiker worden opgesomd in artikel 600 e.v. B.W. Eén van deze verplichtingen is het opstellen van een inventaris en betalen van een borg. De verplichting van de vruchtgebruiker om bor...

LEES MEER

Vruchtgebruik en naakte eigendom

Iedereen heeft er al wel eens van gehoord maar wat is dat eigenlijk? Vruchtgebruik en naakte of blote eigendom? Het Burgerlijk wetboek artikel 578 e.v. zegt: Vruchtgebruik is het recht om van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, maar o...

LEES MEER