Ruimtelijke ordening en stedenbouw / Raad voor Vergunningsbetwistingen

De draagwijdte van de milieustakingsvordering

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In 1993 voorzag de federale wetgever de mogelijkheid om op te komen tegen dreigende schade aan het leefmilieu, door het instellen van een zogenaamde milieustakingsvordering. Deze vordering kan worden ingesteld door de Procureur des Konings, een administratieve over...

LEES MEER

Verstrenging regels inzake beroepen tegen vergunningen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op dinsdag 14 november 2017 keurde de Commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement en aantal aanpassingen van het Omgevingsvergunningsdecreet goed. De Vlaamse Decreetgever wenste immers de mogelijkheden voor burgers om in rechte op te komen tegen bouwvergunnin...

LEES MEER

Verstrenging regels inzake beroepen tegen vergunningen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op dinsdag 14 november 2017 keurde de Commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement en aantal aanpassingen van het Omgevingsvergunningsdecreet goed. De Vlaamse Decreetgever wenste immers de mogelijkheden voor burgers om in rechte op te komen tegen bouwvergunnin...

LEES MEER

Raad van State schorst GRUP “Uitbreiding transportbedrijf H. Essers”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 4 juli 2017 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten om de vordering tot schorsing, ingesteld door een aantal verenigingen die beogen het leefmilieu te beschermen, in te willigen. Het transportportbedrijf H. Essers heeft de afg...

LEES MEER

Kan een vennootschap een vernietigingsprocedure instellen tegen een vergunning?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Conform artikel 4.8.11, § 1 VCRO kan een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon worden ingesteld die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ten gevolge van de vergunningsbeslissing....

LEES MEER

De omgevingsvergunning (deel 2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het regime van de omgevingsvergunning heeft een zeer belangrijke invloed op de mogelijkheid van burgers om zich te verzetten tegen vergunningsbeslissingen. Er zal hieromtrent een centrale rol worden toebedeeld aan het openbaar onderzoek. Slechts wanneer men b...

LEES MEER

De omgevingsvergunning (deel 1)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De omgevingsvergunning zal een grondige hervorming betekenen van het vergunningskader. Bij het invoeren van de omgevingsvergunning worden immers aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en tot milieuvergunning verenigd en zullen deze gezamenlijk moeten worden ...

LEES MEER

Buurt krijgt 2de keer gelijk tegen Dijledal: vergunning Weldadigheidsstraat – C. Meunierstraat – Parkstraat onwettig

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste de omstreden vergunning van Dijledal voor 30 appartementen en 3 woningen te vernietigen. Hierdoor zijn constructies die reeds op de eigendommen van de stad Leuven en Dijledal werden gebouwd illegaal. Het Hof van Bero...

LEES MEER

Onpartijdigheidsbeginsel geschonden bij dubbel mandaat gemeenteraadslid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Naar aanleiding van de tussenkomst van ons kantoor, werd het RUP21 Pater van Beverweg, zoals werd vastgesteld door gemeente Zemst, bij arrest van 21 juni 2016 van de Raad van State vernietigd. Op 23 januari 2014 had T.D. als gemeenteraadslid het bestreden gemeente...

LEES MEER

RUP Tiensesteenweg – Leuven: goedgekeurd door de stad Leuven en provincie Vlaams-Brabant

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zoals we reeds eerder aankondigden via onze website, heeft de stad Leuven drie Ruimtelijke Uitvoeringsplannen opgesteld voor de Tiensesteenweg en omgeving. Inmiddels werden de drie plannen op 26 mei 2014 definitief vastgesteld door de gemeenteraad van de stad Le...

LEES MEER

Ruimtelijk uitvoeringsplan Wilsele gedeeltelijk vernietigd

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Raad van State heeft bij arrest d.d. 16 mei 2014 (arrestnummer 227.428) de vordering tot nietigverklaring van het ruimtelijk uitvoeringsplan van de stad Leuven voor de gemeente Wilsele ingesteld door mr. Johan Verstraeten gedeeltelijk gegrond verklaard. De ni...

LEES MEER

Bestuurlijke lus ongrondwettig bevonden door het Grondwettelijk Hof

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest d.d. 8 mei 2014 nr. 74/2014 de bepalingen van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening (hierna "VCRO”) aangaande de zogenaamde "bestuurlijke lus” vernietigd. De bestuurlijke lus hield in dat de Raad voor Vergunningsb...

LEES MEER