Alimentatie

Methode Hobin: een tool voor de berekening van het onderhoudsgeld

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij een splitsing van de ouders dienen er maatregelen te worden genomen ten aanzien van de gemeenschappelijke minderjarige kinderen.Een eerste maatregel heeft betrekking op de verblijfsregeling (zie hiervoor ons artikel d.d. 21.03.2022). Daarnaast speelt de vra...

LEES MEER

Kan onderhoudsgeld rechtstreeks betaald worden aan het kind?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]U kan het onderhoudsgeld rechtsreeks betalen aan uw kind, maar dit is niet zonder risico’s.Indien in het vonnis of in de door de rechtbank bekrachtigde overeenkomst werd bepaald dat u het onderhoudsgeld voor uw kind dient te betalen aan de andere ouder, werkt i...

LEES MEER

Fiscaal co-ouderschap: ook voor meerderjarige kinderen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De ouder die niet langer samenwoont met de andere ouder en die de kinderen ten laste heeft, heeft recht op een fiscaal voordeel door middel van een verhoging van de belastingvrije som.Dit betekent dat in principe de ouder op wiens adres de kinderen ingeschreven...

LEES MEER

Moet ik nog persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding blijven betalen als mijn ex-echtgenoot opnieuw samenwoont met een nieuwe partner?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ingevolge art. 301 BW kan de familierechtbank op verzoek van de behoeftige echtgenoot een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding toestaan ten laste van de andere echtgenoot.Deze uitkering eindigt ingevolge art. 301, §10 BW definitief indien de onderhoudsge...

LEES MEER

Hoe lang dien ik aan mijn ex-echtgenote het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding te betalen?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sinds de nieuwe echtscheidingswet van 27/04/2007 (die inwerking is getreden op 01/09/2007) werd de duur van het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding maximaal beperkt tot de duur van het huwelijk.Waar voorheen het persoonlijke onderhoudsgeld voor onbeperk...

LEES MEER

Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De "Wet  van 21 februari 2003 (1) tot oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen bij de FOD Financiën”  werd ingevoerd om te komen tot een globale oplossing voor de problematiek van de gebrekkige of niet-spontane uitvoering van onderhoudsverplichtingen. ...

LEES MEER

De vordering van de alimentatieschuldeiser krachtens artikel 1412 Ger.W.: wel of geen (super)voorrecht?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer een persoon in gebreke blijft de krachtens een rechterlijke beslissing of een aan de echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomst bepaald onderhoudsgeld te betalen, dan laat artikel 1412 Ger.W. de alimentatieschuldeiser toe om beslag ...

LEES MEER

Alimentatie voor kinderen : buitengewone kosten – inhoud

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Naast het betalen van een maandelijkse onderhoudsbijdrage voor de kinderen komen de gescheiden ouders vaak overeen dat zij daarnaast elk (volgens een bepaalde verdeelsleutel) zullen bijdragen in de buitengewone kosten van de kinderen.Het is evenzeer mogelijk da...

LEES MEER

Alimentatie – Familieverlating

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Indien men definitief veroordeeld werd tot het betalen van een onderhoudsbijdrage hetzij voor de kinderen, hetzij voor de echtgenoot kan men bij gebreke aan vrijwillige betaling gedurende meer dan twee maanden strafrechtelijk vervolgd worden.Zulks betekent dat ...

LEES MEER

Fiscaal voordeel van de kinderen ten laste

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De ouder die niet langer samenwoont met de andere ouder en die de kinderen ten laste heeft, heeft recht op een fiscaal voordeel door middel van een verhoging van de belastingsvrije som.Dit betekent dat in principe de ouder op wiens adres de kinderen ingeschreve...

LEES MEER

Onderhoudsbijdrage voor uw minderjarige kinderen

U leeft gescheiden. Hoeveel onderhoudsgeld bent u uw kinderen maandelijks verschuldigd?Bij de begroting van het onderhoudsgeld ten voordele van de kinderen dient uitgegaan van artikel 203§1 B.W. dat voorziet dat beide partijen in verhouding tot h...

LEES MEER