Kinderen

Een op maat gemaakte verblijfsregeling voor de kinderen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer het voor de ouders niet langer mogelijk is om samen te leven, moet er in eerste instantie worden nagedacht over de toekomst van de kinderen.Bij wie zullen zij wonen? Wanneer zullen ze bij de ene ouder dan wel bij de andere ouder verblijven? En is het al...

LEES MEER

Gelijkmatig verdeeld verblijf: mogen grootouders de kinderen nog opvangen?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig art. 374, § 2 B.W. dient de rechtbank in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag bij voorrang de mogelijkheid te onderzoeken om de huisvesting van het kind op een gelijkmatige manier tussen de ouders vast te leggen.Indien de rechtbank van oordeel i...

LEES MEER

Op vakantie naar het buitenland met de kinderen en een dwangsom

[vc_row][vc_column][vc_column_text]U vreest dat uw ex-partner definitief zal verhuizen naar het buitenland met de kinderen?  Het is niet ongebruikelijk dat 1 van de ouders afkomstig uit het buitenland na het mislukken van de relatie opnieuw wenst terug te keren naar zijn of haar land van herkomst. ...

LEES MEER

Kan onderhoudsgeld rechtstreeks betaald worden aan het kind?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]U kan het onderhoudsgeld rechtsreeks betalen aan uw kind, maar dit is niet zonder risico’s.Indien in het vonnis of in de door de rechtbank bekrachtigde overeenkomst werd bepaald dat u het onderhoudsgeld voor uw kind dient te betalen aan de andere ouder, werkt i...

LEES MEER

Fiscaal co-ouderschap en fiscaal ten laste op loonbrief?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Als u een of meer kinderen ten laste hebt, heeft u recht op een fiscaal voordeel door middel van een verhoging van de belastingvrije som. Dit betekent dat een groter deel van uw inkomen niet belast wordt en dat uw verschuldigde belasting dus verlaagt.In princip...

LEES MEER

Co-ouderschap: wat betekent dit eigenlijk?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer men spreekt over co-ouderschap, bestaat er vaak verwarring over wat dit juist betekent. Men moet immers een onderscheid maken tussen gezagsco-ouderschap enerzijds en verblijfsco-ouderschap anderzijds. En wat is dan eigenlijk het fiscaal co-ouderschap? LEES MEER

Fiscaal co-ouderschap: ook voor meerderjarige kinderen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De ouder die niet langer samenwoont met de andere ouder en die de kinderen ten laste heeft, heeft recht op een fiscaal voordeel door middel van een verhoging van de belastingvrije som.Dit betekent dat in principe de ouder op wiens adres de kinderen ingeschreven...

LEES MEER

Naam van een kind

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig art. 335 BW krijgt een kind ofwel de naam van zijn vader, ofwel de naam van zijn moeder ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen.Overeenkomstig art. 335ter BW ge...

LEES MEER

Aanstelling voogd ad hoc

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In de regel wordt het ouderlijk gezag over de kinderen gezamenlijk door de beide ouders uitgeoefend, ongeacht of de ouders van het kind samenleven of niet. Dit betekent dat de beide ouders ook hun kind kunnen vertegenwoordigen. Wanneer één van beide ouders komt te ...

LEES MEER

Onderhoudsgeld niet betaald? Rijbewijs ingetrokken

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ingevolge art. 391bis Sw kan degene die in gebreke blijft de verschuldigde onderhoudsgelden te betalen in welbepaalde gevallen door de strafrechter veroordeeld worden wegens familieverlating.Sedert de wet van 12/05/2014 houdende wijziging van de wet van 21 febr...

LEES MEER

Hoelang dien ik onderhoudsgeld te betalen voor mijn studerend kind ?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In principe blijft de onderhoudsverplichting gelden zolang het kind zijn opleiding niet voltooid heeft en minstens tot het meerderjarig is. Dit betekent dat een onderhoudsbijdrage verschuldigd blijft zolang het kind studeert – ook al is het 18 jaar geworden.Hie...

LEES MEER