Vennootschappen en verenigingen

Fiscale aftrekbaarheid van relatiegeschenken

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het onderhouden van zakelijke relaties gaat hand in hand met het aanbieden van occasionele relatiegeschenken. Evenwel is elk geschenk een relatiegeschenk voor de fiscus. 1. De btw Een eerste belangrijke opmerking met betrekking tot de recuper...

LEES MEER

Dagvaarden van een feitelijke vereniging – nachtmerrie of droom

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dagvaardingen (of verzoekschriften) opstellen behoort tot één van de meer frequente activiteiten van iedere advocaat. Deze routine kan op verschillende manieren doorkruist worden en een van de meest onoverkomelijke is deze wanneer ...

LEES MEER

DE BVBA 2.0 OF BETER DE BV

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Voor de wetgever was 2017 een jaar van aangekondigde veranderingen. Drastische wijzigingen werden aangekondigd, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zullen weldra in werking treden. Zo wordt de bv naar voren geschoven als het nieuwe vennootschapsrechtelijk...

LEES MEER

De dagvaarding en de verjaring – Het verhaal van de lijken en de kast

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De beslissing om een procedure in te leiden voor een rechtbank wordt in de meeste gevallen eenzijdig genomen. Soms moeten er snelle beslissingen genomen worden en volgt er binnen de kortst mogelijke termijn een rechtsdag. Op de inleidende zitting blijkt echter dat ...

LEES MEER

Collegiale besluitvorming in vennootschappen: collega’s vereist

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent inzake strafzaken deed op 6 juni 2017 een opvallende uitspraak. Bij besluitvorming in het kader van een naamloze vennootschap legt artikel 512 van het Wetboek van Vennootschappen het principe op da...

LEES MEER

Wie moet de Algemene Vergadering in een VZW bijeenroepen?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Artikel 5 van de Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen van 27 juni 1921 (hierna: V&S-wet) bepaalt dat de bevoegdheid om de algemene vergadering bijeen te roepen toekomt aan de R...

LEES MEER

De S-BVBA: een update, gelet op de recente wetswijzigingen bij Wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO’s

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Met de S-BVBA, ook wel starters-bvba of BVBA Starter genoemd, werd er in het Belgische recht een vennootschapsvorm in het leven geroepen voor jonge ondernemers die een onderneming willen starten, doch over onvoldoende financiële middelen beschikken. Een maatschappe...

LEES MEER

Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vereniging zonder winstoogmerk?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat een feitelijke vereniging "feitelijk” wel bestaat (ze organiseert immers activiteiten, heeft leden, etc.), maar "juridisch” bestaat ze niet. Dat een feitelijke verenigin...

LEES MEER

De onvoorwaardelijkheid bij kapitaalverhoging

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Quid externe kapitaalverhoging bij wijze van inbreng met "reps & warranties”? Indien een (nieuwe) aandeelhouder voorwaarden verbindt aan een intekening op de kapitaalverhoging, rijst echter de vraag of dergelijke intekening niet onvoorwaardelijk dient te gebeu...

LEES MEER

Welke acties kan een schuldeiser ondernemen indien een VZW haar financiële verplichtingen niet kan nakomen?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wat kan een schuldeiser ondernemen die zijn (vaststaande) schuld wil verhalen op een VZW die echter haar financiële verplichtingen niet meer kan nakomen. Te denken valt aan facturen die de VZW niet kan betalen. Gelet op het feit dat de VZW er niet meer in slaagt...

LEES MEER

Vereffening van vennootschappen in één akte is opnieuw mogelijk

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij wet van 02 juni 2006 werd de procedure tot vereffening van vennootschappen aanzienlijk verstrengd. De bedoeling was om een einde te stellen aan vele misbruikpraktijken, waarbij vennootschappen in vereffening werden gesteld met als voornaamste doel aan schuldei...

LEES MEER