Co-ouderschap: wat betekent di...

Co-ouderschap: wat betekent dit eigenlijk?

Wanneer men spreekt over co-ouderschap, bestaat er vaak verwarring over wat dit juist betekent. Men moet immers een onderscheid maken tussen gezagsco-ouderschap enerzijds en verblijfsco-ouderschap anderzijds. En wat is dan eigenlijk het fiscaal co-ouderschap?

Gezagsco-ouderschap betekent dat beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen uitoefenen.

Het ouderlijk gezag betreft een geheel van bevoegdheden die elke ouder heeft tegenover zijn kind. In principe heeft elke ouder het ouderlijk gezag over zijn kind en wordt dit aldus gezamenlijk uitgeoefend, en dit ongeacht of de ouders gehuwd zijn, samenleven of gescheiden leven. Concreet betekent dit beide ouders gezamenlijk beslissingen dienen te nemen omtrent de opvoeding, de opleiding, de godsdienstige en levensbeschouwelijke keuzes, de ontspanning, ….

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de rechtbank beslissen om aan één ouder het exclusieve ouderlijke gezag over het kind toe te kennen.

Zulks gezagsco-ouderschap staat dan ook los van het verblijf van het kind.

 Verblijfsco-ouderschap daarentegen betekent dat er tussen de ouders, die het gezamenlijk ouderlijk gezag uitoefenen, een verblijfsregeling geldt waarbij het kind gedurende gelijkmatig verdeelde periodes bij elke ouder verblijft.

Het kind verblijft aldus afwisselend gedurende gelijke periodes bij elke ouder.

Ingeval van zulk gelijkmatig verdeeld verblijf van het kind spreekt men bovendien van een derde vorm van co-ouderschap, of nog het fiscaal co-ouderschap.

De ouder die niet langer samenwoont met de andere ouder en die de kinderen ten laste heeft, heeft recht op een fiscaal voordeel door middel van een verhoging van de belastingvrije som.

Dit betekent dat in principe de ouder op wiens adres de kinderen ingeschreven zijn, zal genieten van dit fiscaal voordeel.

Het is evenwel mogelijk dat het fiscaal voordeel toch gedeeld wordt bij helften tussen de beide ouders ingeval de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is verdeeld.

Teneinde te kunnen genieten van dit fiscaal co-ouderschap, is het vereist dat dit gelijkmatig verdeeld verblijf blijkt hetzij uit een beslissing van een rechtbank waarbij uitdrukkelijk vermeld wordt dat het verblijf gelijkmatig verdeeld wordt, hetzij uit een geregistreerde of een door de rechtbank gehomologeerde overeenkomst waarin uitdrukkelijk werd opgenomen dat het verblijf gelijkmatig verdeeld is en dat partijen bereid zijn de toeslagen op de belastingvrije som te verdelen.

Indien u hierover bijkomende informatie wenst, kan u ons kantoor steeds contacteren via 016/301440 of info@advocaten-leuven.be.