Cohousing: samenwonend of niet...

Cohousing: samenwonend of niet?

Wanneer men recht heeft op een werkloosheidsuitkering, wordt de omvang van deze uitkering afhankelijk gemaakt van de gezinstoestand van de werkloze.

Of u al dan niet samenwonend bent speelt aldus mee bij de duur en het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering.

Een grijze zone in dit gebied was lange tijd de regelgeving omtrent co-housing.

Ressorteren de werklozen die doen aan co-housing onder het regime van de alleenstaanden of onder het regime van samenwonenden in het Werkloosheidsbesluit?

In een arrest van 9 oktober 2017 schiep het Hof van Cassatie hierover duidelijkheid.

Volgens het Hof is het vereist om te kunnen besluiten of twee of meer personen die onder hetzelfde dak wonen al dan niet samenleven dat zij een economisch-financieel voordeel behalen door de woning te delen.

Tevens is het vereist om van “samenwonen” te kunnen spreken dat de taken, activiteiten en andere huishoudelijke aangelegenheden, zoals het onderhoud van de woonst en eventueel het inrichten ervan, de was, de boodschappen, het bereiden en nuttigen van de maaltijden gemeenschappelijk worden verricht en dat men eventueel een financiële bijdrage hiervoor levert.

Het Hof van Cassatie geeft aldus een definitie van wat onder samenleven in de zin van de Werkloosheidsbesluit kan worden verstaan.

In het specifieke geval waarop het arrest van 9 oktober 2017 betrekking heeft, oordeelde het Hof dat de co-housers in kwestie als alleenstaanden dienden te worden beschouwd.

Het Hof hield hierbij rekening met zeer concrete elementen zoals het feit dat de bewoners elkaar vooraf niet kenden en ieders contract van onderverhuring op een ander tijdstip inging, er aan de deurbel een belcode per bewoner was aangebracht, …

Ondanks de algemene definitie die het Hof van Cassatie in het arrest van 9 oktober 2017 aan het begrip “samenwonen” heeft gegeven, zal er nog bijgevolg nog steeds veel rekening worden gehouden met de concrete elementen van elke co-housingsituatie.

Word je geconfronteerd met een verminderde werkloosheidsuitkering? Laat je dan zeker tijdig bijstaan door ons kantoor.