Het collectief belang bij de R...

Het collectief belang bij de Raad van State

Een rechtspersoon is bekwaam om een procedure bij de Raad van State op te starten. Deze dient dan ook te voldoen aan de bepalingen van het belang. Het belang moet persoonlijk, direct, zeker, actueel en wettig zijn.

Bij een rechtspersoon moet dit in rechte optreden gebeuren met het oog op de verdediging van de doeleinden waarvoor hij is opgericht.

Een belangrijk arrest kwam er op 17 november 2008 nr 187.998 waarin werd gesteld dat wanneer een vzw haar belang aanvoert dient aan te tonen dat haar maatschappelijk doel van bijzondere aard is en derhalve onderscheiden van het algemeen belang.

In het arrest van 5 april 2019 met nr 244.201 wordt daarbij uitdrukkelijk bepaald dat ze dient aan te tonen dat ze optreedt ter verdediging van een collectief belang.

In het arrest van de vzw Greenpeace Belgium van 24 mei 2018 met nr 241 575 wordt gesteld dat het maatschappelijk doel door de bestreden beslissing kan worden geraakt en dat niet blijkt dat dit maatschappelijk doel niet of niet meer werkelijk wordt nagestreefd door de betrokken vzw.

Het collectief belang van de vereniging moet duidelijk te onderscheiden zijn van het individueel belang van de leden of van enkele ervan (zie bijvoorbeeld de Belgische vereniging van artsensyndicaten in het arrest van 27 oktober 2016 nr 236.279)