Collegiale besluitvorming in v...

Collegiale besluitvorming in vennootschappen: collega’s vereist

De rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent inzake strafzaken deed op 6 juni 2017 een opvallende uitspraak.

Bij besluitvorming in het kader van een naamloze vennootschap legt artikel 512 van het Wetboek van Vennootschappen het principe op dat de bestuurders in een raad van bestuur als college moeten besluiten.

Een college kan pas beslissen na gezamenlijke bespreking. Dit college bestaat in principe uit minimaal drie bestuurders conform artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit college kan in uitzonderlijke gevallen uit slechts twee bestuurders bestaan, bijvoorbeeld wanneer deze bestuurders samen alle aandelen hebben.

Deze collegiale besluitvorming zou garant staan voor een betere en doordachtere besluitvorming omwille van de mogelijkheid tot de uitwisseling van tegenstrijdige standpunten tussen de verschillende bestuurders.
De rechtbank stelde zich in casu de vraag of er sprake kan zijn van collegiale besluitvorming wanneer de Raad van Bestuur slechts is samengesteld uit één fysieke persoon, weliswaar in twee hoedanigheden. In casu was de raad van bestuur immers samengesteld uit:

· Persoon x als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap Y waar het hier over gaat
· Persoon x als vast vertegenwoordiger van een vennootschap Z die bestuurder was in de vennootschap Y waar het hier over ging

De rechtbank besloot dat een raad van bestuur, die op dergelijke wijze is samengesteld, aan de raad van bestuur haar collegiaal karakter ontneemt. In een dergelijk geval, waarbij de raad van bestuur de facto bestaat uit één fysiek persoon, kan er geen sprake zijn van enige vorm van “beraadslaging”. Een persoon kan niet met zichzelf beraadslagen, zelfs niet zo hij/zij op dat ogenblik twee hoedanigheden bekleedt. Eén en dezelfde persoon kan immers geen debat organiseren of tegenspraak voeren met zichzelf en zichzelf alleen.

Hoewel de juridische ficties ons veel mogelijkheden bieden, dienen we er dus ook zeer voorzichtig mee om te springen.

Wenst u bijstand in het kader van uw onderneming om zulke scenario’s te vermijden? Contacteer dan gerust ons kantoor.