Contacten tussen grootouders e...

Contacten tussen grootouders en kleinkind

Door omstandigheden – zoals conflicten tussen de grootouders en ouders, de echtscheiding van grootouders, conflict met de nieuwe partner van schoonzoon/dochter na overlijden van dochter/zoon, … kan het contact tussen de grootouder(s) en hun kleinkinderen onmogelijk zijn geworden.

Grootouders kunnen zich dan beroepen op 375bis B.W. waarin hun het recht wordt toegekend om contact te onderhouden met hun kleinkinderen (anders dan bij bijvoorbeeld een stiefouder en/of mee-moeder dienen zij aldus geen bijzondere redenen en/of een bijzondere affectieve band aan te tonen).

Indien grootouders en ouders hierin niet tot een regeling kunnen komen, kunnen de grootouders zich tot de Jeugdrechtbank wenden om in het belang van het kind zulk recht op persoonlijk contact te laten opleggen aan de ouders.

De jeugdrechtbank zal dan ook telkens elke situatie geval per geval analyseren in hoeverre een contactherstel tussen grootouders en kind geen schadelijke gevolgen zal hebben voor het kind.

Het is ook rekening gehouden met dat belang van het kind dat de Jeugdrechtbank zal oordelen gedurende welke periode en hoelang de grootouders hun kleinkind kunnen zien en dit rekening gehouden met de contacten die er bestaan tussen het kind en de ouders.

Indien de Jeugdrechtbank voldoende elementen heeft om te oordelen dat de ouder(s) alsnog de contacten tussen grootouders en hun kleinkind zullen verhinderen ondanks een tussengekomen vonnis, kan deze een dwangsom opleggen voor elke keer dat een door de rechter opgelegd contact niet zou doorgaan.

Zulk een verhinderen van een recht op persoonlijk contact wordt bovendien strafbaar gesteld in art. 431-432 Strafwetboek, waarbij de ouder die het contact verhindert of zijn gezag onvoldoende laat gelden ten opzichte van het kind dat het contactrecht negeert, gestraft kan worden (behalve in uitzonderlijke gevallen).

U kan hiertoe klacht tegen de ouder(s) indienen bij de politie of het Parket, een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter neerleggen of de ouder(s) rechtsreeks dagvaarden voor de Correctionele Rechtbank.

In zulke procedures is het steeds aangewezen u te laten bijstaan door een advocaat die afhankelijk van de situatie u de meest aangewezen weg zal adviseren om via een doorgedreven aanpak tot het beste resultaat te komen dat bovenal ten goede komt aan het kind.