Databewaringsrichtlijn: strijd...

Databewaringsrichtlijn: strijdig met privacy?

De databewaringsrichtlijn houdt in dat de telecomoperatoren en de internetproviders gegevens van internet en telefonie van alle burgers van de Europese Unie tot maximum 2 jaar moeten bijhouden.

Het gaat er dan om dat bewaard wordt wie met wie waar wanneer en hoelang gebeld heeft.

De inhoud van de gevoerde communicatie wordt niet bewaard.

Dit voelt iedereen aan als een ingrijpende maatregel op het vlak van de privacy.

Naar aanleiding van een hangende rechtszaak die Ierland had opgestart bij het Europese Hof van Justitie kwam ter sprake of deze richtlijn al dan niet in strijd is met artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat het recht op privacy waarborgt.

Het Europees Hof voor Justitie heeft geen uitspraak gedaan over dit aspect van het geschil zodat dit nog steeds het voorwerp van discussie vormt.

Met name zal moeten worden nagegaan of de inbreuk op de privacy proportioneel is met de algemene bewaarplicht.

Relevant daarbij is ook dat het Duitse Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de omzetting in Duitland van de databewaringsrichtlijn op enkele punten in strijd was met de Duitse Grondwet, waarbij het Hof niet het verzamelen van internet en telefoniegegevens op zich verbood maar wel het gebruik van die gegevens beperkte.

In België moet de databewaringsrichtlijn nog omgezet worden in Belgisch recht.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.