De bestemming van mijn bouwgro...

De bestemming van mijn bouwgrond wijzigt , heb ik recht op een vergoeding?

Planschade is de schade die de eigenaar van een voorheen bebouwbare grond ondervindt als zijn grond door een bestemmingswijziging plots niet meer bebouwbaar of verkavelbaar is.

Deze eigenaar heeft dan in bepaalde gevallen recht op een planschadevergoeding.

 1. Vooreerst is het vereist dat:- Het perceel voor de bestemmingswijziging bebouwbaar was.
  • Het perceel aan een uitgeruste weg ligt.
 2. Vervolgens kan men pas planschadevergoeding bekomen als bovendien binnen vijf jaar na de bestemmingswijziging:
  • de grond wordt verkocht of ingebracht in een vennootschap;
  • een stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd;
  • een negatief stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd.
   Uitzonderingen! Er is geen planschade verschuldigd indien:
  • het bouwverbod voortvloeit uit een onteigeningsbeslissing;
  • de waardevermindering minder dan 20% bedraagt van de waarde van het perceel.
 3. Ten slotte dient u de planschadevordering in te dienen binnen één jaar nadat één van de gebeurtenissen opgesomd onder punt 2) zich heeft voorgedaan.

De planschadevordering moet worden ingediend bij de Rechtbank Van Eerste Aanleg.
Dit betreft een juridische procedure, raadpleeg hiervoor uw advocaat.

Voldoet u aan al deze voorwaarden dan zal u een planschadevergoeding worden toegekend die 80% bedraagt van de waardevermindering van de grond als gevolg van de bestemmingswijziging.

Let wel: Alleen de eerste 50 meter van het perceel, grenzend aan de weg, komt in aanmerking voor een planschadevergoeding.