De effecten van effecten

De effecten van effecten

In een eerdere bijdrage werd reeds ingegaan op het stemrecht binnen de (nieuwe) vennootschapsvorm van de besloten vennootschap. Deze zijn – ook binnen het nieuwe wettelijk kader – enkel verbonden aan aandelen.

Naast stemrechten geven aandelen (en in ruimere zin de totaliteit van effecten) ook aanleiding tot een winstdeelname.

De algemene regel stelt dat elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo. Statutair kan hier zeker van afgeweken worden.

De rechten verbonden aan de aandelen hoeven niet evenredig te zijn aan de inbreng van de aandeelhouders. De enige beperking bestaat er logischerwijze in dat er aan minstens één aandeel de vermogensrechten zijn gekoppeld.

Naast eventueel verschillende soorten aandelen, kunnen er nu eveneens obligaties (op naam) uitgegeven worden door de besloten vennootschap. De wetgever heeft hieromtrent weinig beperkingen opgelegd. Dit zowel met betrekking tot de duurtijd als de vorm.

Obligaties kunnen zowel eeuwigdurend als van bepaalde duur zijn.

Daarnaast kan er eveneens bepaald worden om de uitgegeven obligaties converteerbaar te maken in aandelen. Deze conversie kan eveneens op allerlei wijzen georganiseerd worden, met name automatisch of onder bepaalde voorwaarden.

Eénmaal de aandelen werden gecreëerd, kunnen deze enkel gewijzigd worden door de algemene vergadering. Hiervoor is een dubbele meerderheid (zowel op het gebied van aanwezigheid als qua goedkeuring) nodig binnen elke soort van aandelen. Eveneens moet het bestuursorgaan een verslag uitbrengen waarin enerzijds de wijziging en anderzijds de impact van de wijziging worden verantwoord.

Het is sinds de inwerkingtreding van de nieuwe vennootschapswet dus mogelijk geworden om een pak creatiever om te gaan met ‘nieuw kapitaal’ dat wordt aangetrokken.

Heeft u specifieke vragen bij het oprichten van een nieuwe onderneming of wenst u binnen een bestaande onderneming een nieuw kapitaal van buitenaf aan te trekken? Of heeft u als bestaande aandeelhouders vragen over de gevolgen van een dergelijke kapitaalsverhoging?

Contacteer ons vandaag nog voor een gepast antwoord voor uw vragen in verband met deze materie.