De handelsagentuurovereenkomst...

De handelsagentuurovereenkomst

Overeenkomstig art. 1 van de Wet van 13 april 1995 is een handelsagentuurovereenkomst een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, de principaal, zonder dat hij onder diens gezag staat, permanent en tegen vergoeding belast wordt met het bemiddelen en eventueel afsluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal. De handelsagent deelt zijn werkzaamheden naar eigen goeddunken in en beschikt zelfstandig over zijn tijd.

In het kader van een handelsagentuurovereenkomst dient geen schriftelijke overeenkomst te worden afgesloten.

Een handelsagent wordt gekenmerkt als tussenpersoon en is onafhandelijk ten aanzien van zijn principaal.

De verplichtingen van de handelsagent kunnen als volgt omschreven worden:

  • De belangen van de principaal behartigen
  • Actief zoeken naar cliënteel en de zaken van de principaal uitbreiden
  • Nodige inlichtingen verschaffen ivm de bestellingen
  • Redelijke richtlijnen opvolgen die de principaal hem geeft

De verplichtingen van de principaal zijn:

  • De agent vergoeden voor zijn prestaties
  • De nodige documentatie ter beschikking stellen van de handelsagent
  • Inlichtingen verschaffen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

De vergoeding van de handelsagent kan zowel bestaan uit een vaste vergoeding als uit een commissie.
Overeenkomstig art. 8 van de handelsagentuurovereenkomstenwet heeft ieder der partijen het recht om de handelsagentuurovereenkomst op te zeggen mits het in acht nemen van een opzeggingstermijn.

Conform art. 18 bedraagt de opzeggingstermijn 1 maand gedurende het eerst jaar van de overeenkomst. Na het eerste jaar wordt de opzeggingstermijn vermeerderd met een maand voor elk begonnen jaar zonder dat deze termijn 6 maanden mag te boven gaan.

Overeenkomstig § 3 van art. 18 is de partij die de overeenkomst beëindigt zonder de vastgestelde opzeggingstermijnen in acht te nemen, gehouden de andere partij een opzeggingsvergoeding te betalen gelijk aan de vergoeding die gebruikelijk is en overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterend deel van deze termijn.

Daarnaast heeft de handelsagent naast een opzeggingsvergoeding eveneens recht op een uitwinningsvergoeding en dit overeenkomstig art. 20 van de Wet op de handelsagentuurovereenkomst.