De indicatieve tabel

De indicatieve tabel

Het begroten van schade, zowel lichamelijke als materiële schade, levert in de praktijk enorm veel problemen op.

Vaak is de schade wel gekend doordat deskundigen zich hierover hebben uitgesproken, maar valt deze schade cijfermatig zeer moeilijk te begroten.

Teneinde de Rechtbanken en de advocaten hierbij te helpen en teneinde verscheidenheid in de rechtspraak tegen te gaan, werd een werkinstrument gecreëerd teneinde de rechtszekerheid te garanderen.

Dit werkinstrument heet de ‘Indicatieve Tabel’.

De indicatieve tabel is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die werd opgesteld door het Nationaal Verbond van Magistraten en het verbond van vrede- en politierechters.

Deze lijst zal gebruikt worden om de schade te ramen dewelke men niet in concreto kan begroten. Het gaat om schade waarvan geen bewijs kan worden bijgebracht.

In de indicatieve tabel vindt men volgende schadeposten:

  • Voertuigschade
  • Verplaatsings- en administratieve kosten
  • Kledijschade
  • Schade in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, waaronder het inkomensverlies, de meerinspanningen en de economische waarde in het huishouden
  • Morele schade
  • Verlies van een schooljaar
  • De blijvende en tijdelijke arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
  • Eventuele andere vormen van schade zoals hulp van derden, esthetische schade, seksuele schade, genoegenschade, schade door weerkaatsing, …

Op basis van deze tabel is het voor advocaten, magistraten en verzekeringsmaatschappijen mogelijk om de omvang van de schade dewelke wordt geleden te begroten.
Vaak worden experts aangesteld teneinde in eerste instantie de aard en de hoegrootheid van de schade te bepalen, waarna de advocaten over kunnen gaan tot de berekening van de schade.

Hoger vermelde posten zullen allen nog afzonderlijk worden uiteengezet in een van de volgende artikels.