De productiviteitspremie

De productiviteitspremie

Een werkzoekende die een instapopleiding volgt in een onderneming, krijgt bovenop zijn vervangingsinkomen maandelijks een premie voor de productieve arbeid die hij verricht.

Deze premie, ‘productiviteitspremie’ genoemd, wordt uitbetaald door de VDAB, die het op haar beurt doorrekent aan de werkgever.

Een ‘instapopleiding’ betekent dat de werknemer (schoolverlater) een opleiding volgt waarbij de werkgever er zich toe verbindt om na het einde van de opleiding met de werknemer een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te sluiten.

De werkgever kan dan ten vroegste na een periode die overeenstemt met de duur van de opleiding een einde maken aan de arbeidsovereenkomst.

Het bedrag van de productiviteitspremie bestaat uit een bepaald percentage van het verschil tussen het normale loon in het beroep en de werkloosheidsuitkering (wachtuitkering, stage-uitkering, leefloon, sociale bijstand) waarop de werkzoekende recht heeft.

Afhankelijk van in welk stadium van de opleiding de werkzoekende zich bevindt (hoe dichter bij het einde van de opleiding hoe hoger het percentage), schommelt dit percentage tussen 75 % en 100 %.

Vanaf de zesde maand van de beroepsopleiding heeft de werkzoekende in elk geval recht op een bedrag gelijk aan 100% van het verschil tussen het normale loon in het beroep en de werkloosheidsuitkering.