De Raad van State!?

De Raad van State!?

Wat is de Raad van State? Wat doet de Raad van State?

Heel vaak stelt men de vraag wat de Raad van State precies doet.

De Raad van State wordt vaak genoemd in de media maar het is niet voor iedereen duidelijk hoe de Raad van State precies werkt en wat de bevoegdheid is van de Raad van State.

Laat ons vooreerst stilstaan bij de bepaling die in de Grondwet is ingeschreven met name art. 160: “Er bestaat voor geheel België een Raad van State, waarvan de samenstelling, de bevoegdheid en de werking door de wet worden bepaald. De wet kan evenwel aan de Koning de macht toekennen de rechtspleging te regelen overeenkomstig de beginselen die zij vaststelt.
De Raad van State doet bij wege van arrest uitspraak als administratief rechtscollege en geeft advies in de door de wet bepaalde gevallen.

De Raad van State heeft aldus een dubbele bevoegdheid conform de Grondwet:

  1. Adviesverlening: De Raad van State geeft advies bij de totstandkoming van de wetgeving.
  2. De Raad van State doet uitspraak: de Raad van State doet dit bij wege van Arrest zegt de Grondwet en als administratief rechtscollege.
    De Raad van State is het hoogste administratief rechtscollege en doet aldus bindende uitspraken.
    Uiteraard is dit verder bij wet geregeld, dit is geregeld in “de wetten op de Raad van State zoals deze gecoördineerd zijn op 12.01.1973 (Belgisch Staatsblad 21.03.1973, blz 3,4,6.1)”

Hieronder vindt u een link naar de exacte tekst.

www.raadvst-consetat.be: procedure: wetgeving: regelgeving – overzicht van de wetgeving: wetten van de Raad van State (pdf 80 blz)