De totstandkoming van de overe...

De totstandkoming van de overeenkomst

Sommige overeenkomsten worden niet in één keer gesloten, maar worden voorafgegaan door voorbesprekingen.

Desalniettemin is er geen juridische binding zolang er geen bindend aanbod is opgesteld. In beginsel staat het partijen dus vrij om de onderhandelingen af te breken, op voorwaarde dat zij van deze vrijheid geen misbruik maken en dat ze ook geen afbreuk doen aan het vertrouwen van de tegenpartij.

Tijdens de onderhandelingsfase zijn de partijen gehouden tot een bijzondere zorgvuldigheidsplicht op grond van art. 1382 Burgerlijk Wetboek (precontractuele aansprakelijkheid). Dit houdt hoofdzakelijk een informatieplicht in.

Dat betekent niet dat ze elkaar alle mogelijke informatie moeten geven: het volstaat informatie te geven waaraan de andere partij bijzonder belang hecht en die belangrijk is om elkaars contractspositie in te schatten. Die informatie moet daarenboven – naar best vermogen – juist zijn.

Is de informatie geheim en gaat de overeenkomst niet door, dan mag de andere partij er geen misbruik van maken.

Voorafgaandelijke overeenkomsten en uitgewisselde informatie kunnen gebruikt worden om de finale overeenkomst correct te interpreteren.