De vernieuwde appartementswet ...

De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010 (1)

Sinds 1 september 2010 is de wetgeving met betrekking tot appartementsmede-eigendom veranderd.

De voornaamste doelstelling bij deze wetswijziging is om de individuele mede-eigenaar beter te beschermen door de algemene vergadering democratischer te maken en de besluitvorming van deze algemene vergadering te vereenvoudigen.

Dit impliceert onmiddellijk een grotere aansprakelijkheid van de syndicus.

De nieuwe wet zorgt voor tal van wijzigingen.

3 belangrijke wijzigingen zullen worden besproken in navolgende artikelen

Vandaag handelt de bijdrage over …

Bijeenroepen algemene vergadering

Wanneer de syndicus nalaat om een algemene vergadering bijeen te roepen, dienden mede-eigenaars in het verleden naar de Vrederechter te stappen.

De Vrederechter stelde veelal een syndicus ad hoc aan die vervolgens een algemene vergadering diende bijeen te roepen.

Vandaag de dag dienen 1 of meer mede-eigenaars, die ten minste 20% van de aandelen bezitten een aangetekende brief te sturen aan de syndicus waarin ze verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen.

Indien de syndicus nalaat enig nuttig gevolg te geven aan dit verzoek binnen 30 dagen dan kan één van deze verzoekers zelf een algemene vergadering bijeen roepen.

De omweg langs de vrederechter is dus niet langer nodig.