AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

 • verkeersongevallen
 • diverse schadedossiers : lichamelijke en materiele schade
 • medische aansprakelijkheid
 • professionele aansprakelijkheid
 • arbeidsongevallen
 • verzekeringsrecht

Contact : Chris Vandebroeck

Artikels over Aansprakelijkheidsrecht

ARBEIDSRECHT EN SOCIALE ZEKERHEID

 • opstellen arbeidsovereenkomsten
 • geschillen en bemiddeling bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten : ontslag
 • sociale zekerheid
 • (schijn)zelfstandigheid
 • sociaal strafrecht & sociale inspectie

Contact : Jan De Rieck

 • sportrecht

Contact : Chris Vandebroeck

Artikels over Arbeidsrecht

BESLAG – EN EXECUTIERECHT

 • leningsovereenkomsten
 • consumentenkrediet
 • voorrechten en zekerheden
 • bewarend en uitvoerend beslag

Contact : Chris Vandebroeck

Artikels over Beslagrecht

BOUW- EN AANNEMINGSRECHT

 • geschillen en procedures inzake bouwen, gerechtelijke expertises
 • contracten met aannemers en architecten
 • aansprakelijkheid van aannemers en architecten

Contact : Jan De Rieck

Artikels over Bouwrecht

FAMILIE- EN ERFRECHT

 • echtelijke moeilijkheden
 • dringende en voorlopige maatregelen
 • echtscheidingsprocedure
 • echtscheiding bij onderlinge toestemming
 • alimentatie
 • vereffening verdeling huwelijksgemeenschap
 • jeugdrecht
 • afstamming en adoptie
 • ouderlijk gezag
 • recht op persoonlijk contact met kinderen/kleinkinderen
 • erfrecht
 • testamenten & schenkingen

Contact : Johan Verstraeten

Artikels over Familierecht

HANDELS- EN ONDERNEMINGSRECHT

 • onderhandelen en opstellen van diverse handelscontracten
 • invorderingen (niet-betaalde facturen)
 • handelspraktijken
 • mededingingsrecht
 • consumentenrecht
 • intellectuele eigendom: auteursrecht, merken, tekeningen en modellen, licenties
 • handelsovereenkomsten (o.m. concessie, agentuur, franchising, distributie)
 • handelsarbitrage en -bemiddeling

Contact : Jan De Rieck

Artikels over Handelsrecht

HUUR EN ZAKELIJKE RECHTEN

 • woninghuur & handelshuur
 • pacht
 • agrarisch recht
 • eigendomsrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, mede-eigendom, recht van opstal, erfpacht

Contact : Chris Vandebroeck

Artikels over Huur

MILIEU STEDENBOUW ADMINISTRATIEF RECHT PUBLIEK RECHT

 • procedures bij de Raad van State:
  • schorsing bij hoogdringendheid
  • nietigverklaring van een besluit van een overheid
 • stedenbouw en ruimtelijke ordening
  • vergunningen
  • administratieve beroepen
  • kort geding
 • milieuvergunningen, OVAM-dossiers
 • overheidsopdrachten
 • overheidsaansprakelijkheid
 • vreemdelingenrecht
 • onteigening

Contact : Johan Verstraeten

Artikels over Milieurecht en Stedenbouw

ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

 • begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden
 • gerechtelijk akkoord
 • faillissement (curatele)
 • bijstand bij het verschijnen voor de Kamer voor Handelsonderzoeken
 • aangifte van schuldvorderingen in faillissementen

Contact : Jan De Rieck

Artikels over Ondernemingen in Moeilijkheden

RECHTEN VAN DE MENS

 • Grondrechten
 • Grondwet
 • EVRM : Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
 • Recht op eerlijk proces
 • Recht op een gezond leefmilieu
 • Recht op privacy
 • Recht op familie-en gezinsleven

Contact : Johan Verstraeten

Artikels over Rechten van de mens

STRAFRECHT EN STRAFPROCESRECHT

 • verdediging voor de politierechtbank, de correctionele rechtbank en het hof van assisen
 • voorlopige hechtenis en raadkamer
 • verdediging naar aanleiding van drugs-, hormonen- en dopingdelicten, verkeersinbreuken, valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en oplichting, bedreigingen en stalking, zedendelicten, slagen, verwondingen en doden, diefstal en afpersing, heling en witwassen.
 • burgerlijke partijstelling
 • strafuitvoering

   Contact : Chris Vandebroeck

Artikels over Strafrecht

TRANSPORTRECHT

 • rij- en rusttijden
 • alle geschillen met betrekking tot transport door vrachtwagens

Contact : Chris Vandebroeck

Artikels over Transportrecht

VENNOOTSCHAPSRECHT

 • oprichting van een vennootschap (o.m. keuze rechtsvorm, statuten)
 • werking van een vennootschap (o.m. bestuur, algemene vergadering)
 • ontbinding en vereffening van een vennootschap
 • aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders
 • geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • v.z.w.-wetgeving
 • bijstand algemene vergaderingen

Contact : Jan De Rieck

Artikels over Vennootschapsrecht