Domeinen

Bescherming tegen de overheid

Bent u op zoek naar een advocaat die u bijstaat in stedenbouwzaken? Wilt u bijstand voor de Deputatie inzake een omgevingsvergunning?

Wilt u bezwaar of beroep aantekenen of wilt u een beroep tot schorsing of nietigverklaring bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen instellen?

Wij staan u bij in dit soort procedures.

Wil u een RUP aanvechten bij de Raad van State, dan kan u bij ons terecht.

Wij bieden expertise in procedures voor het Grondwettelijk Hof, Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen. Wij voeren procedures in milieuzaken voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, zoals in kort geding op basis van de wet van 12 januari 1993 inzake vorderingsrecht voor milieuverenigingen.

Wij staan u bij inzake onteigeningen. Wil u zich verzetten tegen de onteigening omdat die onwettig is? Wenst u een hogere vergoeding bij onteigening?

Bescherming tegen de overheid