Dringende en voorlopige maatre...

Dringende en voorlopige maatregelen in het kader van een echtscheidingsprocedure

Op grond van artikel 1280 Gerechtelijk Wetboek kan de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, rechtsprekend in kort geding, in iedere stand van het geding, tot de ontbinding van het huwelijk op verzoek van de partijen voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen uitspreken.

In tegenstelling tot de dringende en voorlopige maatregelen bij de Vrederechter, werd de echtscheidingsprocedure hier al wel opgestart.

Omdat een echtscheidingsprocedure even kan duren worden er in afwachting van de uitspraak van het echtscheidingsvonnis diverse dringende en voorlopige maatregelen genomen met betrekking tot o.a.

  • wie mag er in de gezinswoning blijven wonen tijdens de echtscheidingsprocedure
  • er kan een tijdelijk persoonlijk onderhoudsgeld worden toegekend aan één van de echtgenoten
  • er kunnen maatregelen m.b.t. het verblijf, ouderlijk gezag en onderhoudsgeld voor de kinderen worden genomen
  • enz…

De bevoegdheid van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg strekt zich in de tijd uit vanaf de dagvaarding of het verzoekschrift tot echtscheiding tot de datum waarop het echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde is getreden.